NEA

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ενεργειακά Θέματα στον Δήμο Χανίων Κρήτης

Στις 21 Δεκεμβρίου 2018, ο Δήμος Χανίων υπέγραψε σύμβαση με τη MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για θέματα ηλεκτρικής διασύνδεσης και ενεργειακού συμψηφισμού κτηρίων του Δήμου με τον ΔΕΔΔΗΕ (net metering). Ο Δήμος Χανίων διαθέτει πλήθος ενεργοβόρων εγκαταστάσεων για τις οποίες δαπανά κάθε χρόνο σημαντικά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας, με ταυτόχρονη έκλυση μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα. Αποτελεί, ωστόσο, έναν φορέα με δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και εκμετάλλευσης δυναμικού ΑΠΕ, ειδικά στην Κρήτη όπου το διαθέσιμο δυναμικό ΑΠΕ είναι σε αφθονία. Οι δυνατότητες αυτές σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες βελτίωσης των εγκαταστάσεων από διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα, συνθέτουν μια…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον Δήμο Πλατανιά Κρήτης

Ο Δήμος Πλατανιά Κρήτης υπέγραψε, στις 9 Αυγούστου του 2018, σύμβαση με την MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., που αφορά την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη διερεύνηση προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και τη μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα σε κτηριακές εγκαταστάσεις του Δήμου. Ο Δήμος αποτελεί έναν φορέα με δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και εκμετάλλευσης δυναμικού ΑΠΕ. Οι δυνατότητες αυτές, σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες βελτίωσης των εγκαταστάσεων από διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα, συνθέτουν μια από τις τρέχουσες αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου. Προκειμένου εμπρόθεσμα και άρτια να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές του προτεραιότητες και ανάγκες, ζητήθηκε η συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων με εμπειρία στο αντικείμενο…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παροχή Υπηρεσιών για τη Διερεύνηση και Κατηγοριοποίηση των Κτηρίων του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου διεξήγαγε Συνοπτικό Διαγωνισμό,το 2017, για την Παροχή Υπηρεσιών για την Διερεύνηση του αποθέματος δημοτικών κτηρίων και την Κατηγοριοποίησή τους σε αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες, στο πλαίσιο του έργου Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings-IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178), που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου «INTERREG MED» 2014-2020. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), καθώς και από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επιλέχθηκε για τον παραπάνω σκοπό, έχοντας παρουσιάσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Το 2017, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) διεξήγαγε Συνοπτικό Διαγωνισμό με θέμα την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την υποστήριξη της υλοποίησης και της διάδοσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου “Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δεξαμενές Νερού Ο.Α.Κ. Α.Ε. & Αυτονόμηση Αντλιοστασίων Νερού”. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. έχει εντάξει το αναφερόμενο έργο στο πρόγραμμα χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και συγκεκριμένα στη θεματική περιοχή «GR03 – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», ενώ το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν,Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας (2016ΣΑΕ 0618000-1). Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ επιλέχθηκε για τον…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτισμού LED στο Φράγμα Μόρνου

Η Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) διεξήγαγε διαγωνισμό, το έτος 2016, για τη σύναψη Σύμβασης με θέμα την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τεχνολογίας LED, με σκοπό τον φωτισμό του Φράγματος Μόρνου. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. , επιλέχθηκε για τον συγκεκριμένο σκοπό, καθώς παρουσίασε την πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά. Η Σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. υπογράφηκε στις 28 Μαρτίου του 2017. Βάσει της Σύμβασης, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την αντικατάσταση των 65 παλαιών φωτιστικών σωμάτων στο δρόμο της στέψης του φράγματος του Μόρνου με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας LED,…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπηρεσίες Συμβούλου στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

Την 1η Νοεμβρίου 2015, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Η Τράπεζα εξέφρασε ενδιαφέρον για επένδυση σε Αιολικό Πάρκο ισχύος 2,55 MW. Στο πλαίσιο αυτό, ανέθεσε στη MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Ε. τη διεξαγωγή του τεχνικού και αδειοδοτικού ελέγχου για την υλοποίηση του παραπάνω έργου. Με αυτόν τον τρόπο, συνέβαλε στην επέκταση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας που εστιάζουν στην καθαρή ενέργεια, με σκοπό την ελάττωση του αποτυπώματος στο περιβάλλον.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ολοκληρωμένο Σύστημα Μέτρησης και Καταγραφής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας και Αυτοματισμών Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτήριο του ΥΠ.ΕΘ.Α

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήριο κοιτώνων σε Στρατόπεδο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α), για το έργο LIFE11 ENV/GR/938 – MECM». Το έργο LIFE11 ENV/GR/938 «Military Energy and Carbon Management”, υλοποιείται με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και αφορά στην Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Διαχείριση των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) πιλοτικά σε τρία (3) Στρατόπεδα του ΥΠ.ΕΘ.Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 50001:2011. Τα στρατόπεδα που έχουν επιλεγεί είναι η 110 Πτέρυγα Μάχης στη…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

SMART IN MED – Διαπεριφερειακή Στρατηγική Συνεργασία για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων στην Καινοτομία στον Ενεργειακό Τομέα στη Μεσόγειο

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Υπηρεσίες διερεύνησης, αναγνώρισης και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Αττικής στο χώρο των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και πιλοτική εφαρμογή αυτών σε πραγματικές επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του έργου «SMART IN MED – Διαπεριφερειακή Στρατηγική Συνεργασία για την Ανάπτυξη Ικανοτήτων στην Καινοτομία στον Ενεργειακό Τομέα στη Μεσόγειο». Η εταιρεία είχε αναλάβει τη διαμόρφωση ενός καμβά επιχειρηματικών μοντέλων και την επιλογή αυτών που θα εφαρμοστούν πιλοτικά, την ανάπτυξη μεθοδολογίας επιλογής κατάλληλων επιχειρηματικών μοντέλων για τις Μεσογειακές περιοχές που συμμετέχουν στο SMART IN MED, τον εντοπισμό κρίσιμων ζητημάτων από…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σχέδιο Δράσης Επιδεικτικής Εφαρμογής GRASP – MED για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιλεγμένων Δημοτικών Κτηρίων στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Σχέδιο δράσης επιδεικτικής εφαρμογής GRASP – MED, με τη χρήση της πλατφόρμας του έργου GRASP, για την ενεργειακή αναβάθμιση επιλεγμένων δημοτικών κτηρίων στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος». Η εταιρεία είχε αναλάβει την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης με όρους πιλοτικής εφαρμογής των ευρημάτων του έργου GRASP και συγκεκριμένα της πλατφόρμας επιλογής «πράσινων» προϊόντων/τεχνολογιών, με εφαρμογή στα κτίρια 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος 5ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος Πνευματικό Κέντρο Σπάτων «Χρήστος Μπέκας»
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Energia.gr – “Πρόσωπα στην Επικαιρότητα”: Αφιέρωμα στον Δρ. Παναγιώτη Ζέρβα, Δ/ντή Έρευνας & Ανάπτυξης της MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.

Εκτενές άρθρο παρουσίασης του έργου του Δρ. Παναγιώτη Ζέρβα, Δ/ντή Έρευνας & Ανάπτυξης της MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E., αναρτήθηκε στη σελίδα Energia.gr στην ενότητα «Πρόσωπα στην Επικαιρότητα», ως ενός εκ των πρωτοπόρων των Τεχνολογιών Υδρογόνου στην Ελλάδα. Δείτε το πλήρες άρθρο εδώ.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έξυπνη Θερμοκηπιακή Μονάδα στο ΤΕΙ Καλαμάτας

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε το έργο Προμήθειας, Εγκατάστασης και Λειτουργίας Συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου (SCADA) θερμοκηπίου στο ΤΕΙ Καλαμάτας. Η εταιρεία είχε αναλάβει την προμήθεια εξοπλισμού και λειτουργία του στα πλαίσια της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Καλαμάτας», και συγκεκριμένα του Υποέργου με τίτλο: «Έξυπνη Θερμοκηπιακή μονάδα με αυτοματοποιημένη χρήση των Α.Π.Ε» με βάση τη σύμβαση που είχε υπογράψει. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων & Έρευνας του ΤΕΙ Πελοποννήσου.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μενού