NEA

Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το 2020, ο Δήμος Θεσσαλονίκης διεξήγαγε Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων. Φορέας χρηματοδότησης της δραστηριότητας ήταν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ χρησιμοποιήθηκαν επίσης εθνικοί πόροι, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επιλέχθηκε για την προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων τετράκυκλων φορτηγών με ανατροπή και τεσσάρων ηλεκτροκίνητων τετράκυκλων φορτηγών με ανατροπή και πλυστικό, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιούλιο του 2021, η εταιρεία παρέδωσε επιτυχώς…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών Συνολικής Ισχύος 1 MW στις Θέσεις ΚΑΤΣΙΚΑΝΙΑ και ΝΤΟΥΡΑ για την ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.Ε.

Στις 18 Ιανουαρίου 2021, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. υπέγραψε Σύμβαση με την ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. για την κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΒΣ) συνολικής ισχύος 1 MW στις θέσεις “Κατσικάνια” και “Ντούρα”, στον Δήμο Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Ως εκ τούτου, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ανέλαβε την ανάπτυξη, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των δύο Φωτοβολταϊκών Σταθμών ισχύος 499,2 kWp έκαστος, καθώς και όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου οι Σταθμοί να είναι έτοιμοι να τεθούν σε παραγωγική λειτουργία για λογαριασμό της ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ Ε.ΚΟΙΝ. Π.Ε. Στην κατασκευή του κάθε Σταθμού χρησιμοποιήθηκαν 934 Φ/Β πλαίσια της…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προμήθεια Φωτιστικών LED και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Τηλεδιαχείρισης Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Ηγουμενίτσας

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας πραγματοποίησε ανοικτό, διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Φωτιστικών LED και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Τηλεδιαχείρισης Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ επιλέχθηκε για αυτό το σκοπό, καθώς παρουσίασε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Παροχή Υπηρεσιών στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης για την Πραγματοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2020, ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης υπέγραψε σύμβαση με τη MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο Ν.4710/2020 για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και των υποδομών αυτής, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση. Προκειμένου εμπρόθεσμα και άρτια ο Δήμος να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές προτεραιότητες και ανάγκες που προέκυψαν, απαιτήθηκε η συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων με εμπειρία στο αντικείμενο της ηλεκτροκίνησης και της εκπόνησης σχεδίων δράσης. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε τον συγκεκριμένο…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μετεγκατάσταση Φ/Β Συστήματος για την LAMDA HELLIX A.E.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την LAMDA HELLIX A.E. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για τη μετεγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 100 kWp από υφιστάμενο κτήριο της εταιρίας σε νέα τοποθεσία. Πιο συγκεκριμένα, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε τη διαδικασία αδειοδότησης της μετεγκατάστασης του έργου, τροποποιώντας τις υφιστάμενες συμβάσεις καθώς και προβαίνοντας στην εκ νέου απαιτούμενη αδειοδότηση της θέσης εγκατάστασης. Ανέλαβε, επίσης, τις εργασίες μετεγκατάστασης του έργου τηρώντας τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 62446 και ΕΛΟΤ HD 384, που αφορούν σε απαιτήσεις για τα έγγραφα τεκμηρίωσης, στις δοκιμές, στη θέση σε λειτουργία, στην επιθεώρηση…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Σταθμού Ανεφοδιασμού Υδρογόνου με Καύσιμο Υδρογόνο στις Εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» διεξήχθει διαγωνισμός, το έτος 2020, για την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και την εκπαίδευση χειριστών ενός Σταθμού Ανεφοδιασμού Υδρογόνου με Καύσιμο Υδρογόνο στις Εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»». Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. κατάφερε να επιλεγεί για αυτόν το σκοπό, βάσει κριτηρίων που αφορούν τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής της προσφοράς, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, την τεχνική και επαγγελματική…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων και Σταθμού Φόρτισης στον Δήμο Χανίων

Τον Ιούλιο του 2019 διεξήχθη Ανοικτός Διαγωνισμός για την υπογραφή σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια ενός ηλεκτρικού μίνι λεωφορείου, τριών ηλεκτρικών δικύκλων και ενός σταθμού φόρτισης στον Δήμο Χανίων. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επιλέχθηκε για τον συγκεκριμένο σκοπό, καθώς διέθετε την πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά, και υπέγραψε την ανωτέρω σύμβαση με τον Δήμο Χανίων στις 13 Μαρτίου του 2020. Η σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων – Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με ακρωνύμιο «ECORouTs», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG VA Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και χρηματοδοτήθηκε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προμήθεια και Συντήρηση ενός Ηλεκτρικού Λεωφορείου και ενός Σταθμού Φόρτισης στον Δήμο Πάφου

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, διεξήχθη Ανοικτός Διαγωνισμός, το έτος 2019, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός ηλεκτροκίνητου λεωφορείου, καθώς και για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Πάφου. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και Κύπρου. Η ΜES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. κατάφερε να επιλεγεί για τον παραπάνω σκοπό, βάσει κριτηρίων που αφορούν την πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά, και υπέγραψε την σχετική σύμβαση με τον Δήμο Πάφου στις 19 Δεκεμβρίου 2019. Πιο συγκεκριμένα, ανέλαβε την προμήθεια ενός πλήρως ηλεκτρικού…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υποστήριξη του ΚΑΠΕ στην Υλοποίσηση της Κεφαλαιοποίησης του Προγράμματος SHERPA

Το 2019, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) διακήρυξε Συνοπτικό Διαγωνισμό και κάλεσε σε υποβολή προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου SHERPA σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο». Πρόκειται για υπηρεσία στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου SHared knowledge for Energy Renovations in buildings by Public Administrations («SHERPA») του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επιλέχθηκε για τον παραπάνω σκοπό, καθώς παρουσίασε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προμήθεια Ηλεκτρικών Λεωφορείων και Σταθμών Φόρτισης στον Δήμο Ηρακλείου

Τον Μάρτιο του 2019, διεξήχθη διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια δύο ηλεκτροκίνητων λεωφορείων αστικού τύπου με τον συνοδό εξοπλισμό σταθμών φόρτισης και την εγκατάστασή του. Η Σύμβαση αφορά τον Δήμο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της “Καινοτομίας Οχήματα Μηδενικών Ρύπων”, που εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων – Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές”, με ακρωνύμιο ‘ECOROUTs’, του Προγράμματος Συνεργασίας “INTERREG V-Α Ελλάδα-Κύπρος 2014-20200”. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), από εθνικούς πόρους της Ελλάδας (ΠΔΕ) και της Κύπρου και από…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Ο Δήμος Ηρακλείου και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα διαθέτουν πλήθος ηλεκτρικών καταναλώσεων σε σχολεία, κτίρια, ρολόγια φωτισμού, αντλιοστάσια κ.λ.π. και δαπανούν κάθε χρόνο σημαντικά ποσά για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Βασικός στόχος του Δήμου είναι η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας σε ευάλωτους καταναλωτές ή πολίτες στα όρια της επικράτειάς του. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε η πρωτοβουλία σύστασης μιας Ενεργειακής Κοινότητας με συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου, με σκοπό να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει ο Ν.4513/2018 και σε συνέργεια με άλλους ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή και δημότες να προχωρήσει στην εγκατάσταση σταθμού ή…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην ΤΕΜΑΚ Α.Ε.

Στις 17 Μαΐου 2019 η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. υπέγραψε συμφωνητικό προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού με την ΤΕΜΑΚ Α.Ε. Ως εκ τούτου, η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη, την αδειοδότηση, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 67,275 kWp. Ο σταθμός λειτουργεί με χρήση του μηχανισμού net-metering και εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις της ΤΕΜΑΚ Α.Ε. Η κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 62446, που αφορά στη σύνδεση του σταθμού στο ηλεκτρικό δίκτυο, και ΕΛΟΤ HD 384, που σχετίζεται με τις απαιτήσεις που οφείλουν να τηρούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του σταθμού. Αξίζει να…
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Μενού