«Υποστήριξη της Μετάβασης του Δήμου Ηρακλείου προς μια Οικονομία Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα μέσα από Συμμετοχικές Διαδικασίες των πολιτών» στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

H MES Ενεργειακή Α.Ε. ανέλαβε το έργο «Υποστήριξη της Μετάβασης του Δήμου Ηρακλείου προς μια Οικονομία Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα μέσα από Συμμετοχικές Διαδικασίες των πολιτών» στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης που περιλαμβάνει την ενεργειακή αποτίμηση και επόπτευση των κατοικιών, καθώς και την ενημέρωση των πολιτών για ρεαλιστικές δράσεις και παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου στην υλοποίηση των εξής δράσεων: Επεξεργασία διαθέσιμων στοιχείων, αρχική επιλογή και ιεράρχηση των κατοικιών, ενεργειακή αποτίμηση των επιλεγμένων κατοικιών (απολογιστικό δελτίο ενεργειακών στοιχείων των κατοικιών, ανάλυση μετρήσεων αντιπροσωπευτικών κατοικιών, βάσεις δεδομένων μετρήσεων αντιπροσωπευτικών κατοικιών), ανάλυση στοιχείων ενεργειακής αποτίμησης και διατύπωση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης (εξατομικευμένες προτάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών, εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης ενεργειακής συμπεριφοράς και μετρήσεις ενεργειακών επιπτώσεων σε αντιπροσωπευτικές κατοικίες), ενημέρωση και ενθάρρυνση των ιδιοκτητών (δελτία ενημέρωσης και ενθάρρυνσης των ιδιοκτητών των κατοικιών), σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση των κατοικιών.

Μέσα από αυτή την καινοτόμα πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου ενισχύεται η συμμετοχική μετάβαση προς μία οικονομία χαμηλών ανθρακικών εκπομπών, η εξοικείωση των δημοτών με πρακτικές ενεργειακής απόδοσης και οικονομίας και η ευαισθητοποίηση σε θέματα μετριασμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον οικιακό τομέα. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η επιτάχυνση των ενεργειακών αναβαθμίσεων των κατοικιών, ενώ γίνεται πλήρως κατανοητή η δυνατότητα απόσβεσης και το σημαντικό οικονομικό όφελος που προκύπτει από την υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων στις κατοικίες.

Η MES Ενεργειακή Α.Ε. συνεχίζει να υποστηρίζει ενεργά κάθε καινοτόμο έργο που θα συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Συμμετοχική μετάβαση προς μία οικονομία χαμηλών ανθρακικών εκπομπών
  • Εξοικείωση των δημοτών με πρακτικές ενεργειακής απόδοσης
  • Επιτάχυνση των ενεργειακών αναβαθμίσεων των κατοικιών
Μενού