Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκής Μονάδας στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την εγκατάσταση και την ηλεκτροδότηση Φωτοβολταϊκής Μονάδας, ισχύος 493,56 kWp, στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, στον Δήμο Κιλκίς. Ο συγκεκριμένος Σταθμός κατασκευάστηκε στο γήπεδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κιλκίς και λειτουργεί με χρήση του μηχανισμού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net-Metering).

Ο συμψηφισμός παραγόμενης- καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο Net-Metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ. Το Net-Metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα – εφόσον η παραγωγή υπερβαίνει τις ανάγκες του μια δεδομένη στιγμή – του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ενέργειας. 

Η ΔΕΥΑ Κιλκίς αποτελεί έναν ενεργοβόρο φορέα, με ετήσια ενεργειακή κατανάλωση που ισούται με 880.832,32 kWh. Με την εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Σταθμού, πρόκειται να επιτευχθεί ετήσια εξοικονόμηση που ανέρχεται σε 768.472,92 kWh, ήτοι 87%. Επιπλέον αναμένεται σημαντική μείωση των ανθρακικών εκπομπών και των αντίστοιχων δαπανών.

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. εγκατέστησε ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας, ελέγχου και συλλογής μετρήσεων με σκοπό την εξ αποστάσεως παρακολούθηση της απόδοσης του Σταθμού, και ανέλαβε τη συντήρησή του για 10 έτη, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του, τον έγκαιρο εντοπισμό βλαβών και την άμεση επίλυση πάσης φύσεως προβλημάτων. Το έργο τέθηκε σε λειτουργία την Τετάρτη 5 Απριλίου του 2023.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Συνολική ισχύς 493,56 kWp
  • Net-Metering
  • 87% εξοικονόμηση ενέργειας
Μενού