Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Διαρροών και Κεντρικού Συστήματος Τηλεμετρίας του Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Δελφών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES Ενεργειακή Α.Ε. ανέλαβε για λογαριασμό του Δήμου Δελφών την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών και κεντρικού συστήματος τηλεμετρίας του δικτύου ύδρευσης που περιλαμβάνει τη δημιουργία Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) και Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) για τη συλλογή, τον τηλεέλεγχο και τον τηλεχειρισμό του δικτύου, την προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (55 Τ.Σ.Ε.) λειτουργικών παραμέτρων (παροχή, πίεση και στάθμη) σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις του εξωτερικού υδραγωγείο των οικισμών, για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των λειτουργικών παραμέτρων του εξωτερικού υδραγωγείου, την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του συστήματος, την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων οργάνων (παροχής, πίεσης, κλπ.), τις εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου του έργου (επιτόπια τεστ), την παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση), την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος, τις δοκιμές ολοκλήρωσης, διάρκειας τριών (3) μηνών, των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος.

Η MES Ενεργειακή A.E. συνεχίζει να είναι πολύτιμος αρωγός σε κάθε νέο, καινοτόμο έργο που θα συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

*Φορέας χρηματοδότησης του παρόντος έργου είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», Άξονας Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης».

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Δημιουργία Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) και Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ)
  • Δήμος Δελφών
  • Εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας για βέλτιστη χρήση του συστήματος
Μενού