Σταθμός Ανεφοδιασμού Υδρογόνου στις Εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση χειριστών ενός Σταθμού Ανεφοδιασμού Υδρογόνου με Καύσιμο Υδρογόνο στις Εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Η συνεργασία του κέντρου με την MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη του πρώτου σταθμού ανεφοδιασμού με καύσιμο υδρογόνο στην Ελλάδα, καθώς επίσης και την μετέπειτα επίδειξη πρότυπων υδρογονοκίνητων οχημάτων. Το τελικό προϊόν, δηλαδή το ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής, αποθήκευσης, ανεφοδιασμού και κατανάλωσης υδρογόνου, θα αποτελείται από πέντε επιμέρους βασικά υποσυστήματα: φωτοβολταϊκό σύστημα για την παροχή ενέργειας, σύστημα παραγωγής υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης τύπου PEM, σύστημα αποθήκευσης υδρογόνου, σύστημα ανεφοδιασμού με καύσιμο υδρογόνου και, τέλος, πρότυπα υδρογονοκίνητα οχήματα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • 1ος Σταθμός Ανεφοδιασμού Υδρογόνου στην Ελλάδα
  • Στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
  • Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση χειριστών
Μενού