Προμήθεια και Εγκατάσταση Δύο Φωτοβολταϊκών Σταθμών στις θέσεις ΓΥΡΑ και ΤΡΙΧΙΝΟΣ για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΦΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ανέλαβε για λογαριασμό της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΦΟΥ την ανάπτυξη, μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση δύο Φωτοβολταϊκών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 0,5 MW έκαστος, καθώς και όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου οι Σταθμοί να είναι έτοιμοι να τεθούν σε παραγωγική λειτουργία.

Οι Σταθμοί εγκαταστάθηκαν στις θέσεις “Γύρα” και “Τρίχινος” εντός της ευρύτερης περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Όλες οι επιμέρους εργασίες πραγματοποιήθηκαν μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια και σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή πρότυπα (ΕΛΟΤ, IEC).

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Συνολική ισχύς 1 MW
  • Θέσεις "Γύρα" και "Τρίχινος"
  • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΦΟΥ
Μενού