Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων και Σταθμού Φόρτισης στον Δήμο Άνδρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών οχημάτων και συστήματος (αστικού εξοπλισμού) για την τροφοδοσία οχημάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας στην κοινότητα Άνδρου. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανέλαβε την προμήθεια ενός μικρού ηλεκτρικού λεωφορείου και έξι (6) ηλεκτροκίνητων μικρών φορτηγών οχημάτων. Επιπλέον, η εταιρεία ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ενέργειας για 2 σταθμούς φόρτισης, στο Γαύριο και στη Χώρα Άνδρου, καθώς και την εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μικροϋλικών, όπως καλώδια, γειώσεις κτλ. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ήταν υπεύθυνη για το συντονισμό και τη διαχείριση (Project Management) του συνολικού έργου, για τη μελέτη και τον σχεδιασμό των στεγάστρων φόρτισης, για την παρακολούθηση της εξέλιξης και τον έλεγχο της ποιότητας του επί προμήθεια εξοπλισμού, για τη διεξαγωγή δοκιμών και μετρήσεων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, για τον έλεγχο και σχεδιασμό των συστημάτων επικοινωνίας των 2 σταθμών φόρτισης, καθώς και για τη θέση σε λειτουργία των σταθμών. Ο εκάστοτε σταθμός φόρτισης διαθέτει 4,5 kWp εγκατεστημένης ισχύος και κατάλληλες διαστάσεις για 2 θέσεις στάθμευσης.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • 1 μικρό ηλεκτροκίνητο λεωφορείο
  • 6 μικρά ηλεκτροκίνητα οχήματα
  • 2 σταθμοί φόρτισης ισχύος 4,5 kWp με 2 θέσεις στάθμευσης
Μενού