Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για τη Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας στον Δήμο Χερσονήσου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ανέλαβε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας με συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο του Ν. 4513/2018. Πιο συγκεκριμένα, επωμίστηκε τη μελέτη και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, τη διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, επιχειρηματικών μοντέλων και δυνατοτήτων χρηματοδότησης, την υποστήριξη του Δήμου στην προετοιμασία τεχνικού φακέλου για την έκδοση των όρων σύνδεσης του προτεινόμενου Φωτοβολταϊκού έργου, τον σχεδιασμό του καταστατικού της Ενεργειακής Κοινότητας και τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού όπου θα αναδεικνύονται τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από αυτήν την πρωτοβουλία.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι αστικοί συνεταιρισμοί με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας /ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν ενεργοβόρο φορέα που δαπανά σημαντικά ποσά για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών. Το εν λόγω εγχείρημα στοχεύει λοιπόν στη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους μέσω της εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην ταυτόχρονη υποστήριξη ευάλωτων δημοτών που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού, προτείνεται η εγκατάσταση Σταθμών Α.Π.Ε. με εφαρμογή του μηχανισμού του ενεργειακού συμψηφισμού και ειδικότερα του virtual sharing. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα στον Δήμο να διαθέτει μέρος ή σύνολο της ενέργειας που θα παράγεται από Σταθμό ΑΠΕ της Ενεργειακής Κοινότητας για το συμψηφισμό ενέργειας των ευάλωτων πολιτών του, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενεργειακού κόστους στις κατοικίες τους. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι με την εφαρμογή των μέτρων της Ενεργειακής Κοινότητας αναμένεται ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 70%, αλλά και δραστική μείωση στις εκπομπές CO₂ (5.400 τόνοι) και στις οικονομικές δαπάνες (700.000 ευρώ). 

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. παρείχε εξειδικευμένη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη στον Δήμο Χερσονήσου για την υλοποίηση του παραπάνω έργου προτείνοντας καινοτόμες λύσεις που προωθούν την αειφορία και θα έχουν μακροπρόθεσμα θετικό αντίκτυπο στον Δήμο και στο περιβάλλον.  

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Δήμος Χερσονήσου
  • Εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 70%
  • Καινοτόμες λύσεις Α.Π.Ε.
Μενού