Παροχή Υπηρεσιών στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης για την Πραγματοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η ηλεκτροκίνηση αναδεικνύεται ως κυρίαρχη τάση στον τομέα των μεταφορών. Κύριοι στόχοι της ανάπτυξής της στον Ελληνικό χώρο είναι η επέκταση της χρήσης των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών καθώς και η δημιουργία υποδομών επαναφόρτισης, ιδίως δημοσίως προσβάσιμων, με την ταυτόχρονη διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά ηλεκτροκίνησης. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται δέσμη μέτρων για την ενίσχυση και υποστήριξη της απόκτησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Ένα απαραίτητο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η δημιουργία από τη μεριά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου στην εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο., με το οποίο καθορίζεται η χωροθέτηση επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Αρχικά, η εταιρεία ασχολήθηκε με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τη χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης, έπειτα με την επιλογή χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και τη δημιουργία σεναρίων ανάπτυξης ολοκληρωμένου δικτύου φόρτισης Η/Ο ενώ τέλος, παρέδωσε το σχετικό χρηματοδοτικό Μοντέλο – Master Plan καθώς και τη μέθοδο παρακολούθησης του Σ.Φ.Η.Ο.. Το τελικό Σ.Φ.Η.Ο. χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια ως case study (μελέτη περίπτωσης) για τη διερεύνηση της επίδρασης των σταθμών επαναφόρτισης Η/Ο στη συνολική λειτουργία του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας του Δήμου Ηρακλείου, Κρήτης. 

Μπορείτε να βρείτε την ακαδημαϊκή μελέτη δημοσιευμένη εδώ: https://www.mdpi.com/2079-9292/10/22/2831

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
  • Δήμος Ηρακλείου
  • Σύμβουλος στην ηλεκτροκίνηση και την εκπόνηση σχεδίων δράσης
Μενού