Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον Δήμο Ερέτριας για την Eκπόνηση του ΣΕΑΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ανέλαβε την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Ερέτριας στην εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΣΕΑΚ), το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης καθορισμένου αριθμού δημοτικών κτηρίων.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΣΕΑΚ, η εταιρεία επωμίστηκε την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την αναλυτική παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των κτηριακών εγκαταστάσεων του Δήμου (έτος κατασκευής, εμβαδόν, χρήση, κατανάλωση ενέργειας κτλ.), την κατάταξη των επιλέξιμων κτηρίων με βάση συγκεκριμένα ενεργειακά και κοινωνικά κριτήρια, την τεχνοοικονομική ανάλυση των εφικτών σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης (κάνοντας χρήση της μακροοικονομικής και χρηματοοικονομικής προσέγγισης), τον καθορισμό συγκεκριμένου στόχου εξοικονόμησης ενέργειας και πλάνου επίτευξης, την εξέταση χρηματοδοτικών μηχανισμών και τη δημιουργία πλάνου παρακολούθησης του σχεδίου. 

Οι υφιστάμενες δημοτικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν κτήρια ποικίλων χρήσεων (γραφεία, υπηρεσίες, σχολεία, κ.ά.) με διαφορετικές ενεργειακές απαιτήσεις και καταναλώσεις. Για τη λειτουργία τους ο Δήμος δαπανά κάθε χρόνο μεγάλα χρηματικά ποσά λόγω της υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης για την κάλυψη αναγκών, όπως η ψύξη, η θέρμανση, ο φωτισμός, και η χρήση ζεστού νερού. Με την εφαρμογή του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης αναμένεται μείωση στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατά 42,3% και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 43,2%, έως το 2027. Πέραν του οικονομικού οφέλους που προκύπτει από τις εν λόγω ενεργειακές παρεμβάσεις, η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης αναμφίβολα θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην κοινωνία.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΣΕΑΚ)
  • Δήμος Ερέτριας
  • Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
Μενού