Ολοκληρωμένο Σύστημα Μέτρησης και Καταγραφής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας και Αυτοματισμών Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτήριο του ΥΠ.ΕΘ.Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια, εγκατάσταση, επίδειξη καλής λειτουργίας και εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού για την χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και αυτοματισμών εξοικονόμησης ενέργειας στο κτήριο κοιτώνων ΕΡΜΗΣ στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα.

Στο κτήριο εγκαταστάθηκαν μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, θερμιδομετρητές (για τη μέτρηση της θερμικής ενέργειας που καταναλώνεται για τη θέρμανση των χώρων και την παραγωγή ΖΝΧ και αυτής που παράγεται από το κεντρικό θερμικό ηλιακό σύστημα) και σύστημα αυτοματισμού για εξοικονόμηση ενέργειας (που αφορά σύστημα αντιστάθμισης λέβητα με έλεγχο εξωτερικής θερμοκρασίας). Όλα τα παραπάνω συστήματα και εξοπλισμοί είναι διασυνδεδεμένα με σύστημα αυτοματισμού με κεντρικό Η/Υ.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Μετρητές ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας
  • Σύστημα αυτοματισμού για εξοικονόμηση ενέργειας
  • ΥΠ.ΕΘ.Α
Μενού