Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δεξαμενές Νερού του Ο.Α.Κ. Α.Ε. και Αυτονόμηση Αντλιοστασίων Νερού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και αυτόνομων αντλιών σε αντλιοστάσιο νερού του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.). Σκοπός του παραπάνω έργου είναι η εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων στις δεξαμενές νερού, για την οδήγηση και λειτουργία νέων ηλεκτροκίνητων αντλιών, με στόχο την άντληση νερού μέσω ηλιακής ενέργειας. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει Φ/Β σύστημα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 136,68 kWp και νέο αντλιοστάσιο νερού αποτελούμενο από 3 αντλίες κλάσης ΙΕ3 ισχύος 37 kW έκαστη. Στο έργο αυτό, η εταιρεία ανέλαβε την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπως ο συντονισμός και η διαχείριση του έργου (Project Management), η μελέτη και ο σχεδιασμός του αυτόνομου συστήματος αντλιών, η παρακολούθηση της εξέλιξης και ο έλεγχος της ποιότητας των παραγγελιών εκ των προμηθευτών, καθώς και η διεξαγωγή δοκιμών και μετρήσεων του ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού. Επιπλέον, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ήταν υπεύθυνη για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου, τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση και παρακολούθησή του, μέσω της διεξαγωγής εξειδικευμένων μετρήσεων υδραυλικών και ηλεκτρικών μεγεθών.

Δείτε αναλυτικότερα το έργο:

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

Μενού