Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού στη Στέγη της Βιομηχανικής Εταιρείας ADAM PACK

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

H MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε για λογαριασμό της ESCO Partners την ανάπτυξη, μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Πάνορμος Λαυρίου. Πιο συγκεκριμένα, τοποθέτησε στη στέγη της βιομηχανικής εταιρείας παραγωγής χάρτινων συσκευασιών υγρών τροφίμων και πλαστικών πωμάτων ADAM PACK, 700 φωτοβολταϊκά πλαίσια, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 462 kWp. O Σταθμός αυτός, που λειτουργεί με χρήση του μηχανισμού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net Metering), αναμένεται να παράγει 657.000 kWh ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας το 14% της ετήσιας κατανάλωσης, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 297 tCO₂ ετησίως. Όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων και σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή πρότυπα (ΕΛΟΤ, IEC). Το έργο τέθηκε σε λειτουργία την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023.

Το κτήριο της ADAM PACK χρησιμοποιεί κυρίως ηλεκτρική ενέργεια για τις λειτουργικές του ανάγκες, καθώς και για θέματα κλιματισμού και θέρμανσης. Ωστόσο, με τη λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Πάρκου, αναμένεται να σημειωθεί σημαντική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (άνω του 30%). Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση και η παράλληλη μείωση των λειτουργικών δαπανών του κτηρίου. Επιπλέον, μέσω της βελτιστοποίησης της ενεργειακής του απόδοσης προωθείται η βιωσιμότητα και η υιοθέτηση περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Συνολική ισχύς 462 kWp
  • Θέση "Πάνορμος Λαυρίου"
  • Άνω του 30% μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Μενού