Υποστήριξη του ΚΑΠΕ στην Υλοποίσηση της Κεφαλαιοποίησης του Προγράμματος SHERPA

Υποστήριξη του ΚΑΠΕ στην Υλοποίσηση της Κεφαλαιοποίησης του Προγράμματος SHERPA

Το 2019, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) διακήρυξε Συνοπτικό Διαγωνισμό και κάλεσε σε υποβολή προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο: «Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου SHERPA σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο». Πρόκειται για υπηρεσία στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου SHared knowledge for Energy Renovations in buildings by Public Administrations («SHERPA») του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επιλέχθηκε για τον παραπάνω σκοπό, καθώς παρουσίασε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, και υπέγραψε την σχετική Σύμβαση με το ΚΑΠΕ στις 13 Νοεμβρίου του 2019.

Το ΚΑΠΕ συμμετείχε ως Εταίρος και συντονιστής του Πακέτου Εργασίας 5 (Κεφαλαιοποίηση), στο Ευρωπαϊκό Έργο «SHERPA». Στο έργο «SHERPA» συμμετείχαν συνολικά 12 Εταίροι από 6 Μεσογειακές χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Μάλτα, Κροατία), και 12 «Υποστηρικτικοί» Εταίροι. Το έργο, συμβάλλοντας στη διακρατική συνεργασία στο θέμα της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοσίων κτιρίων, είχε ως κύριο στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των Δημοσίων Αρχών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στις Μεσογειακές χώρες, ώστε να αναβαθμίσουν ενεργειακά το δημόσιο κτιριακό αποθέμα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συντονισμένη δράση περιφερειακών και τοπικών αρχών, σε εναρμόνιση με τις εθνικές πολιτικές. Οι δράσεις του έργου δομήθηκαν γύρω από πέντε Πακέτα, το τελευταίο εκ των οποίων αποτελεί η Κεφαλαιοποίηση, δηλαδή «η οργάνωση των πληροφοριών που αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, έργων, των αποτελεσμάτων τους, των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, έτσι ώστε η συσσωρευμένη εμπειρία να καταστεί χρήσιμη για άλλα προγράμματα, έργα ή ενδιαφερόμενους».

Στόχοι της Φάσης Κεφαλαιοποίησης ήταν η ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας και η κατάρτιση του Κοινού Σχεδίου Δράσης του έργου SHERPA. Βάσει της Σύμβασης, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των δράσεων κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου SHERPA σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανέλαβε αρχικά την κατάρτιση του Σχεδίου Κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου SHERPA στις συμμετέχουσες χώρες σε Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, ανέλαβε την κινητοποίηση των ομάδων-στόχων, ιδίως στις έξι συμμετέχουσες Χώρες, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις κεφαλαιοποίησης όπως η προσχώρηση στο Κοινό Σχέδιο Δράσης του έργου, η συμμετοχή στις Περιφερειακές ημερίδες του έργου και άλλες εκδηλώσεις που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, στην υπογραφή συμφώνων πολιτικής/δηλώσεων πρόθεσης, στην εγγραφή και αξιοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας κεφαλαιοποίησης του έργου, κτλ. Τέλος, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τον συντονισμό και τη λειτουργία μίας διαδικτυακής πλατφόρμας που περιέχει αφενός το Διαδικτυακό Φόρουμ Κεφαλαιοποίησης (Online Capitalisation Forum), με στόχο τη δικτύωση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη συνεργειών σε Μεσογειακό επίπεδο σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας δημόσιων κτιρίων αξιοποιώντας περαιτέρω τα αποτελέσματα του έργου SHERPA, αφετέρου τέσσερα Θεματικά Εργαλεία Κεφαλαιοποίησης (Capitalisation Set of Toolkits), που αποτελούν μια «βιβλιοθήκη» χρήσιμων εργαλείων και πληροφοριών, διαθέσιμη προς χρήση από κάθε μελλοντικό ενδιαφερόμενο για θέματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Μενού