Υπογραφή Σύμβασης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Ανανεώσιμων και Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας και Μετρητικού Εξοπλισμού σε Κοινωνικές Υποδομές της ∆ΕΥΑ ∆ράμας» στο πλαίσιο του έργου «Επιδεικτική Χρήση Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας σε Κοινωνικές Υποδομές της ΔΕΥΑ Δράμας»

Υπογραφή Σύμβασης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Ανανεώσιμων και Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας και Μετρητικού Εξοπλισμού σε Κοινωνικές Υποδομές της ∆ΕΥΑ ∆ράμας» στο πλαίσιο του έργου «Επιδεικτική Χρήση Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας σε Κοινωνικές Υποδομές της ΔΕΥΑ Δράμας»

Η MES Ενεργειακή Α.Ε. ανέλαβε την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Ανανεώσιμων και Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας και Μετρητικού Εξοπλισμού σε Κοινωνικές Υποδομές της ∆ΕΥΑ ∆ράμας» στο πλαίσιο του έργου «Επιδεικτική Χρήση Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας σε Κοινωνικές Υποδομές της ΔΕΥΑ Δράμας».

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ανέλαβε τη δημιουργία μικροδικτύου ΑΠΕ και Εναλλακτικές τεχνολογίες στις εγκαταστάσεις ΔΕΥΑΔ και συγκεκριμένα τη δημιουργία Συστήματος Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΕΛ, Αυτόνομου Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 1000 kW, Περιμετρικού φωτισμού LED Βιολογικού Καθαρισμού και Φωτισμού LED Αντλιοστασίων/Δεξαμενών, την προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Αδιάλειπτης παροχής υδρογόνου, την προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών οχημάτων και επτά (7) ηλεκτρικών ποδηλάτων με συνοδούς σταθμούς φόρτισης καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού.

Η σύμβαση ύψους 664.500,00€ υπογράφηκε την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 & 2 της Πράξης: «Επιδεικτική Χρήση Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας σε Κοινωνικές Υποδομές της ΔΕΥΑ Δράμας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «GR-Energy 2014-2021», Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 66 ΧΜ ΕΟΧ -13/7/2021 (Ένταξη της Πράξης «Επιδεικτική Χρήση Ανανεώσιμων & Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας σε Κοινωνικές Υποδομές της ΔΕΥΑ Δράμας» με Κωδικό ΟΠΣ 5074878 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «GREnergy 2014-2021».του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Διαβάστε επίσης

Μενού