Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Ο Δήμος Ηρακλείου και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα διαθέτουν πλήθος ηλεκτρικών καταναλώσεων σε σχολεία, κτίρια, ρολόγια φωτισμού, αντλιοστάσια κ.λ.π. και δαπανούν κάθε χρόνο σημαντικά ποσά για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Βασικός στόχος του Δήμου είναι η μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας σε ευάλωτους καταναλωτές ή πολίτες στα όρια της επικράτειάς του. Προς αυτή την κατεύθυνση συνέβαλε η πρωτοβουλία σύστασης μιας Ενεργειακής Κοινότητας με συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου, με σκοπό να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσφέρει ο Ν.4513/2018 και σε συνέργεια με άλλους ΟΤΑ, ΝΠΔΔ ή και δημότες να προχωρήσει στην εγκατάσταση σταθμού ή σταθμών ΑΠΕ. Ως εκ τούτου, το 2019, ο Δήμος προσκάλεσε σε υποβολή προσφοράς με θέμα την “Υποστήριξη στη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας του Ν.4513/2018 με συμμετοχή του Δήμου και την προετοιμασία προτάσεων χρηματοδότησης με στόχο την εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους του Δήμου και των Δημοτών”. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. επιλέχθηκε για τον παραπάνω σκοπό και υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με τον Δήμο Ηρακλείου τον Μάιο του 2019.

Βάσει της σύμβασης, η εταιρεία ανέλαβε την παροχή επιστημονικής, τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης στο Δήμο για τη διερεύνηση συγκεκριμένων προτάσεων για τη δημιουργία μίας Ενεργειακής Κοινότητας στην οποία θα συμμετέχει. Πιο συγκεκριμένα, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την καταγραφή περιπτώσεων εξέτασης και τη συλλογή καταναλώσεων, την καταγραφή δυνατοτήτων εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ, την καταγραφή επιχειρηματικών μοντέλων, την υποστήριξη του δήμου σε επαφές με φορείς, το σχέδιο του καταστατικού της Ενεργειακής Κοινότητας, τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού και την υποστήριξη του Δήμου στην ενημέρωση των δημοτών σχετικά με την Ενεργειακή Κοινότητα.

Με αυτόν τον τρόπο, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συνέβαλε στην κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών του Δήμου, στην προσφορά ευκολιών σε δημότες κάτω από τα όρια της φτώχειας, ενώ παράλληλα προώθησε τη μείωση των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας για την λειτουργία των εγκαταστάσεών του και την ελάττωση του ανθρακικού του αποτυπώματος. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι από την προμελέτη για την ενδεικτική εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων συνολικής ισχύος 2450 kWp στον Δήμο προέκυψε σημαντική εξοικονόμηση εκπομπών CO2 που αγγίζει τους 125.715 τόνους για τα 25 έτη λειτουργίας τους.

Μενού