Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Σταθμού Ανεφοδιασμού Υδρογόνου με Καύσιμο Υδρογόνο στις Εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Σταθμού Ανεφοδιασμού Υδρογόνου με Καύσιμο Υδρογόνο στις Εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» διεξήχθει διαγωνισμός, το έτος 2020, για την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και την εκπαίδευση χειριστών ενός Σταθμού Ανεφοδιασμού Υδρογόνου με Καύσιμο Υδρογόνο στις Εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»». Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. κατάφερε να επιλεγεί για αυτόν το σκοπό, βάσει κριτηρίων που αφορούν τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής της προσφοράς, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και την τήρηση απαραίτητων τεχνικών προδιαγραφών. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. υπέγραψε, στις 28 Ιουλίου 2020, την ανωτέρω σύμβαση με το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Πρόκειται για ερευνητικό κέντρο με κύρια δραστηριότητα την Έρευνα και την Τεχνολογία. Σκοπός του είναι η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στις Φυσικές Επιστήμες, καθώς και η υποστήριξη της καινοτομίας.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται η συνεργασία του κέντρου με την MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., με σκοπό την ανάπτυξη του πρώτου σταθμού ανεφοδιασμού με καύσιμο υδρογόνο στην Ελλάδα, καθώς επίσης και την μετέπειτα επίδειξη πρότυπων υδρογονοκίνητων οχημάτων. Το τελικό προϊόν, δηλαδή το ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής, αποθήκευσης, ανεφοδιασμού και κατανάλωσης υδρογόνου, θα αποτελείται από πέντε επιμέρους βασικά υποσυστήματα: φωτοβολταϊκό σύστημα για την παροχή ενέργειας, σύστημα παραγωγής υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης τύπου PEM, σύστημα αποθήκευσης υδρογόνου, σύστημα ανεφοδιασμού με καύσιμο υδρογόνου και, τέλος, πρότυπα υδρογονοκίνητα οχήματα με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογα έργα μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της Κοινής Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Υδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking – FCH JU – www.fch.europa.eu), που στοχεύει στην διευκόλυνση και επιτάχυνση της εισόδου στην αγορά αυτών των τεχνολογιών, με απώτερο σκοπό την μετάβαση στην καθαρή ενέργεια, καθώς οι τεχνολογίες ανανεώσιμου υδρογόνου προσφέρουν τη δυνατότητα για στροφή προς τις καθαρές μεταφορές και την ελάττωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε CO2.

Μενού