Παροχή Υπηρεσιών για τη Διερεύνηση και Κατηγοριοποίηση των Κτηρίων του Δήμου Ηρακλείου

Παροχή Υπηρεσιών για τη Διερεύνηση και Κατηγοριοποίηση των Κτηρίων του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου διεξήγαγε Συνοπτικό Διαγωνισμό,το 2017, για την Παροχή Υπηρεσιών για την Διερεύνηση του αποθέματος δημοτικών κτηρίων και την Κατηγοριοποίησή τους σε αντιπροσωπευτικές Τυπολογίες, στο πλαίσιο του έργου Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings-IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178), που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου «INTERREG MED» 2014-2020. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), καθώς και από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επιλέχθηκε για τον παραπάνω σκοπό, έχοντας παρουσιάσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, και υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με τον Δήμο Ηρακλείου στις 30 Αυγούστου του 2017. Ως εκ τούτου, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε τον καθορισμό ενός αρχικού, αντιπροσωπευτικού δείγματος δημοτικών κτηρίων στον Δήμο Ηρακλείου που συνδυάζουν δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, υψηλή προτεραιότητα ή προτίμηση και υψηλή συχνότητα εμφάνισης. Στη συνέχεια, η εταιρία ανέλαβε τον καθορισμό των κριτηρίων και τη διαδικασία κατηγοριοποίησης των κτηρίων σε Τυπολογίες, καθώς και την τεχνική περιγραφή της κάθε Τυπολογίας δημοτικών κτηρίων.

Επιπλέον, κατά την υλοποίηση του παρόντος έργου, ο Δήμος Ηρακλείου συνεργάστηκε με τον Συντονιστή Εταίρο του IMPULSE, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με στόχο την τεχνο-οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση των βέλτιστων και εφικτών μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Στο πλαίσιο αυτό, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου, παραδίδοντας τεχνική έκθεση για την αξιολόγηση των μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών κτηρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω συνεργασία πραγματοποιήθηκε για τη συλλογή και κατηγοριοποίηση δεδομένων που θα αξιοποιηθούν αργότερα από τον Δήμο στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτήρια, με αξιόπιστο και οικονομικά προσιτό τρόπο, ώστε να αναβαθμιστούν ενεργειακά και, κατ’ επέκταση, να περιοριστεί το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Μενού