Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ενεργειακά Θέματα στον Δήμο Χανίων Κρήτης

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ενεργειακά Θέματα στον Δήμο Χανίων Κρήτης

Στις 21 Δεκεμβρίου 2018, ο Δήμος Χανίων υπέγραψε σύμβαση με τη MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για θέματα ηλεκτρικής διασύνδεσης και ενεργειακού συμψηφισμού κτηρίων του Δήμου με τον ΔΕΔΔΗΕ (net metering). Ο Δήμος Χανίων διαθέτει πλήθος ενεργοβόρων εγκαταστάσεων για τις οποίες δαπανά κάθε χρόνο σημαντικά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας, με ταυτόχρονη έκλυση μεγάλων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα. Αποτελεί, ωστόσο, έναν φορέα με δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και εκμετάλλευσης δυναμικού ΑΠΕ, ειδικά στην Κρήτη όπου το διαθέσιμο δυναμικό ΑΠΕ είναι σε αφθονία. Οι δυνατότητες αυτές σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες βελτίωσης των εγκαταστάσεων από διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα, συνθέτουν μια από τις τρέχουσες αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου.

Προκειμένου εμπρόθεσμα και άρτια να ανταποκριθεί στις προτεραιότητες και ανάγκες που προκύπτουν, απαιτήθηκε η συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων με εμπειρία στο αντικείμενο της εξοικονόμησης ενέργειας, των εφαρμογών καθαρών τεχνολογιών, το θεσμικό πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ, των πράσινων προμηθειών και της μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος σε εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, με τη χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε τον ρόλο Τεχνικού Συμβούλου για ενεργειακά θέματα, μέσω της υποστήριξης στην προετοιμασία προτάσεων χρηματοδότησης με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δήμου Χανίων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε δημοτικές εγκαταστάσεις με χρήση φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού.

Πιο αναλυτικά, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την καταγραφή των περιπτώσεων εξέτασης και τη συλλογή στοιχείων καταναλώσεων, την καταγραφή των δυνατοτήτων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων με ενεργειακό συμψηφισμό και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, την κατάρτιση Master Plan – Χρηματοδοτικού Μοντέλου βάσει των παραπάνω δεδομένων, και, τέλος, την αξιολόγηση της εξοικονόμησης των ανθρακικών εκπομπών για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, καθώς και την προετοιμασία των φακέλων αιτήσεων προς τον ΔΕΔΔΗΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την συγκεκριμένη δραστηριότητα προκύπτουν πολλαπλά οφέλη για τον Δήμο Χανίων, που αφορούν, εκτός από την πλήρη και αναλυτική περιγραφή των παρεμβάσεων για την προσαρμογή σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, την μείωση των λειτουργικών δαπανών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των εγκαταστάσεων του Δήμου.

Μέσω της εν λόγω συνεργασίας, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συνέβαλε στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη χρήση ΑΠΕ στις κτηριακές υποδομές του Δήμου, συνεισφέροντας στον κοινό στόχο για στροφή στην πράσινη ενέργεια και ελάττωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Μενού