• Παρακολούθηση τοποθεσίας.
  • Σχεδιασμός όλων των εργασιών συντήρησης.
  • Προβλέψεις σχετικά με τον προϋπολογισμό του έργου.
  • Διαχείριση δεδομένων και διαφανής αναφορά της απόδοσης του έργου.
  • Επιλογή της καλύτερης τεχνολογίας ή παρόχων υπηρεσιών.
  • Διασφάλιση της καλύτερης σχέσης μεταξύ τιμής και ποιότητας.
  • Επίβλεψη και συντονισμός όλων των εργολάβων του έργου.
  • Λογιστική και χρηματοοικονομική αναφορά.
  • Διαχείριση όλων των εγγράφων σχετικά με το έργο.
  • Εκπροσώπηση ενώπιον όλων των σχετικών δημοσίων αρχών.
  • Επαφές με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Μενού