Πρόγραμμα: «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ- 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Έργο: Επιχειρησιακά Σχέδια Ανάπτυξης της Καινοτομίας ΑΠΕ-ΕΞΕ για εφαρμογή σε Υποδομές Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης

Ενότητα Εργασίας: Διαχείριση ενέργειας
Εταίροι: MES Ενεργειακή Α.Ε., HERON Τεχνική

Η συγκεκριμένη ενότητα εργασίας στοχεύει στην τεχνοοικονομική μελέτη συστήματος υδρογόνου για την εφεδρική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το προτεινόμενο σύστημα βασίζεται σε κυψέλες καυσίμου υδρογόνου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ έμφαση δίνεται στην εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος στον κτηριακό τομέα. Η ενότητα εργασίας συμπεριλαμβάνει ακόμα την πιλοτική υλοποίηση και τη λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος υδρογόνου. Τέλος, προσδιορίζονται οι απαραίτητες δράσεις για την διείσδυση της προτεινόμενης τεχνολογίας στην αγορά.

Στο πλαίσιο του ρόλου της η MES Ενεργειακή Α.Ε. ως επικεφαλής της ενότητας εργασίας «Διαχείριση Ενέργειας» ολοκλήρωσε τις ακόλουθες δράσεις:

  • Τεχνοοικονομική ανάλυση της αντικατάστασης συμβατικού εφεδρικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ζ Diesel) με εφεδρικό σύστημα υδρογόνου σε διάφορες κατηγορίες κτιρίων (εμπορικό κέντρο, γραφείο, σχολείο) στην Ελλάδα
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικού εφεδρικού συστήματος υδρογόνου αποτελούμενου από: κυψέλη καυσίμου, συστοιχία μπαταριών, φιάλες υδρογόνου, controller συστήματος, προσομοιωτή φορτίου (DC load)
  • Διεξαγωγή μετρήσεων στην πιλοτική διάταξη και εξαγωγή δεικτών ενεργειακής απόδοσης (παραγόμενη ισχύς, βαθμός απόδοσης, κ.α.)
  • Εκπόνηση σχεδίου συνεργασίας και οδικού χάρτη για τη διείσδυση της προτεινόμενης τεχνολογίας στην αγορά

Μέρος των αποτελεσμάτων των δράσεων της MES έχουν δημοσιευθεί στην εργασία: 

Tziritas, D.; Stavrakakis, G.M.; Bakirtzis, D.; Kaplanis, G.; Patlitzianas, K.; Damasiotis, M.; Zervas, P.L. Techno-Economic Analysis of a Hydrogen-Based Power Supply Backup System for Tertiary Sector Buildings: A Case Study in Greece. Sustainability 2023, 15, 7646. https://doi.org/10.3390/su15097646

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Υποδομές Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
  • Kτιριακές Εφαρμογές
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικού εφεδρικού συστήματος υδρογόνου
Μενού