Πρόγραμμα: Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS Β’ 2019» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Έργο: Σύστημα Ηλιακής Τριπαραγωγής με Θερμική Αποθήκευση Ενέργειας / Thermal Energy Storage for On-demand Solar Trigeneration με ακρωνύμιο TES4TRIG

Εταίροι: Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων ΕΜΠ (Συντονιστής), ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, MES Ενεργειακή Α.Ε., Aachen University of Applied Sciences Solar-Institut Jülich, CADE Soluciones de Ingeniería, S.L., Protarget AG.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος τριπαραγωγής τροφοδοτούμενου από ηλιακούς παραβολικούς συλλέκτες, βασιζόμενους στο συνδυασμό ενός Οργανικού Κύκλου Rankine (Organic Rankine Cycle-ORC) και ενός Κύκλου Ψύξης Ακροφυσίου (Ejector Cooling Cycle-ECC) με ένα οικονομικά αποδοτικό σύστημα αποθήκευσης θερμότητας. Η Πιλοτική εγκατάσταση και λειτουργία πραγματοποιείται στο κτήριο Διοίκησης στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του ΕΜΠ.

Στο πλαίσιο του ρόλου της η MES Ενεργειακή Α.Ε. ολοκλήρωσε τις ακόλουθες δράσεις:

  1. Επεξεργασία τεχνικών στοιχείων και ενεργειακή ανάλυση του πιλοτικού κτιρίου για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης και των θερμικών/ψυκτικών φορτίων
  2. Συνεισφορά στην ανάπτυξη των στρατηγικών λειτουργίας (operating strategies) του συστήματος για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου
  3. Δυναμική ενεργειακή προσομοίωση του κτιρίου με χρήση του λογισμικού EnergyPlus για την βέλτιστη διαστασιολόγηση του συστήματος στο πιλοτικό κτήριο
  4. Εκτενής παραμετρική ανάλυση βάσει του μοντέλου δυναμικής ενεργειακής προσομοίωσης για τον προσδιορισμό της βέλτιστης από πλευράς κόστους (cost-optimal) εφαρμογής του συστήματος τριπαραγωγής σε διάφορες τυπολογίες Ελληνικών κτιρίων, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 244/2012/EU.

Μέρος των αποτελεσμάτων των δράσεων της MES Ενεργειακή Α.Ε. έχουν δημοσιευθεί στην εργασία:

Konstantinos Braimakis, Dimitrios Tziritas, George M. Stavrakakis, Julio Terrón Gutiérrez, Siddharth Dutta, Christos Xynos, Panagiotis Zervas, Sotirios Karellas, TES4TRIG: Development of a demonstrator for the production of electricity, heating and cooling based on an organic Rankine Cycle and an ejector cooling cycle driven by high-temperature parabolic trough collectors with thermal energy storage, Paper ID: 118. Presented in: Proceedings of the 7th International Seminar on ORC Power Systems, 4-6 September 2023, Seville, Spain.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Ερευνητικά Προγράμματα
  • «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»
  • Σύστημα Ηλιακής Τριπαραγωγής με Θερμική Αποθήκευση Ενέργειας
Μενού