Υποστήριξη του ΚΑΠΕ στην Υλοποίσηση της Κεφαλαιοποίησης του Προγράμματος SHERPA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

H MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου SHERPA σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο». Πρόκειται για υπηρεσία στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου SHared knowledge for Energy Renovations in buildings by Public Administrations («SHERPA») του Προγράμματος Interreg MED 2014-2020. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των δράσεων κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου SHERPA σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, ανέλαβε αρχικά την κατάρτιση του Σχεδίου Κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου SHERPA στις συμμετέχουσες χώρες σε Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, ανέλαβε την κινητοποίηση των ομάδων-στόχων, ιδίως στις συμμετέχουσες Χώρες, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις κεφαλαιοποίησης όπως η προσχώρηση στο Κοινό Σχέδιο Δράσης του έργου, η συμμετοχή στις Περιφερειακές ημερίδες του έργου και άλλες εκδηλώσεις που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, στην υπογραφή συμφώνων πολιτικής/δηλώσεων πρόθεσης, στην εγγραφή και αξιοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας κεφαλαιοποίησης του έργου, κτλ. Τέλος, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τον συντονισμό και τη λειτουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που περιέχει αφενός το Διαδικτυακό Φόρουμ Κεφαλαιοποίησης (Online Capitalisation Forum), με στόχο τη δικτύωση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη συνεργειών σε Μεσογειακό επίπεδο σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας δημόσιων κτιρίων αξιοποιώντας περαιτέρω τα αποτελέσματα του έργου SHERPA, αφετέρου τέσσερα Θεματικά Εργαλεία Κεφαλαιοποίησης (Capitalisation Set of Toolkits), που αποτελούν μια «βιβλιοθήκη» χρήσιμων εργαλείων και πληροφοριών, διαθέσιμη προς χρήση από κάθε μελλοντικό ενδιαφερόμενο για θέματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Πρόγραμμα SHERPA, Interreg MED 2014-2020
  • Υποστήριξη του ΚΑΠΕ
  • Σχεδιασμός, υλοποίηση και παρακολούθηση δράσεων
Μενού