Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επιλέχθηκε για την “Υποστήριξη στη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας του Ν.4513/2018 με συμμετοχή του Δήμου και την προετοιμασία προτάσεων χρηματοδότησης με στόχο την εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους του Δήμου και των Δημοτών”. Η εταιρεία ανέλαβε την παροχή επιστημονικής, τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης στο Δήμο Ηρακλείου για τη διερεύνηση συγκεκριμένων προτάσεων για τη δημιουργία μιας Ενεργειακής Κοινότητας στην οποία θα συμμετέχει. Πιο συγκεκριμένα, ανέλαβε την καταγραφή περιπτώσεων εξέτασης και τη συλλογή καταναλώσεων, την καταγραφή δυνατοτήτων εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ, την καταγραφή επιχειρηματικών μοντέλων, την υποστήριξη του Δήμου σε επαφές με φορείς, το σχέδιο του καταστατικού της Ενεργειακής Κοινότητας, τη δημιουργία ενημερωτικού υλικού και την υποστήριξη του Δήμου στην ενημέρωση των δημοτών σχετικά με την Ενεργειακή Κοινότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την προμελέτη για την ενδεικτική εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων συνολικής ισχύος 2450 kWp στον Δήμο προέκυψε σημαντική εξοικονόμηση εκπομπών CO2 που αγγίζει τους 125.715 τόνους για τα 25 έτη λειτουργίας τους.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Δήμος Ηρακλείου Κρήτης
  • Διερεύνηση προτάσεων για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας
  • Εκτίμηση για εξοικονόμηση 125.715 τόνων CO2 σε 25 έτη
Μενού