Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην ΤΕΜΑΚ ΑΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε τη μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 67,275 kWp. Ο σταθμός λειτουργεί με χρήση του μηχανισμού net-metering και εγκαταστάθηκε σε χώρο της ΤΕΜΑΚ ΑΕ. Η κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 62446, που αφορά στη σύνδεση του σταθμού στο ηλεκτρικό δίκτυο, και ΕΛΟΤ HD 384, που σχετίζεται με τις απαιτήσεις που οφείλουν να τηρούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του σταθμού.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Ισχύς 67,275 kWp
  • Για την ΤΕΜΑΚ ΑΕ
  • Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/β σταθμού
Μενού