Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων στον Δήμο Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Τον Ιούλιο του 2021, η εταιρεία παρέδωσε επιτυχώς και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους της αντίστοιχης Σύμβασης με τον Δήμο Θεσσαλονίκης τέσσερα ηλεκτροκίνητα τετράκυκλα φορτηγά με ανατροπή και τέσσερα ηλεκτροκίνητα τετράκυκλα φορτηγά με ανατροπή και πλυστικό, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα υπό προμήθεια οχήματα συνοδεύτηκαν από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO του κατασκευαστή και πληρούν όλους τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς όσον αφορά στην πρόληψη ατυχημάτων και στην προστασία των εργαζομένων. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε, επίσης, την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των οχημάτων για 24 μήνες, συμπεριλαμβανομένων και των συσσωρευτών τους. Πέρα των παραπάνω, η εταιρία ανέλαβε την εκπαίδευση του προσωπικού και των συντηρητών των τετράκυκλων, καθώς και την παράδοση όλων των συνοδών εντύπων.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • 4 ηλεκτροκίνητα τετράκυκλα φορτηγά
  • 4 ηλεκτροκίνητα τετράκυκλα φορτηγά με ανατροπή και πλυστικό
  • Δήμος Θεσσαλονίκης
Μενού