Παροχή Υπηρεσιών για τη Διερεύνηση και Κατηγοριοποίηση των Κτηρίων του Δήμου Ηρακλείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε τον καθορισμό ενός αρχικού, αντιπροσωπευτικού δείγματος δημοτικών κτιρίων στον Δήμο Ηρακλείου, που συνδυάζουν δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας, υψηλή προτεραιότητα ή προτίμηση και υψηλή συχνότητα εμφάνισης. Στη συνέχεια, η εταιρεία ανέλαβε τον καθορισμό των κριτηρίων και τη διαδικασία κατηγοριοποίησής τους σε Τυπολογίες, καθώς και την τεχνική περιγραφή της κάθε Τυπολογίας δημοτικών κτηρίων. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση του παρόντος έργου, ο Δήμος Ηρακλείου συνεργάστηκε με τον Συντονιστή Εταίρο του IMPULSE, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με στόχο την τεχνο-οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση των βέλτιστων και εφικτών μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Στο πλαίσιο αυτό, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου, παραδίδοντας τεχνική έκθεση για την αξιολόγηση των μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών κτηρίων. Το έργο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου IMPULSE (1MED15_2.1_M2_178), που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «INTERREG MED» 2014-2020.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Δήμος Ηρακλείου, Κρήτη
  • Διερεύνηση και κατηγοριοποίηση δημοτικών κτιρίων
  • Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου στο ΚΑΠΕ
Μενού