Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον Δήμο Πλατανιά Κρήτης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διερεύνηση προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και τη μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα σε κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Πλατανιά. Πιο αναλυτικά, η εταιρεία ανέλαβε την καταγραφή των κτηριακών εγκαταστάσεων και τη συλλογή στοιχείων κατανάλωσής τους, την καταγραφή των δυνατοτήτων επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την εκπόνηση αναλυτικού Master Plan-Χρηματοδοτικού Μοντέλου, στο οποίο εκτιμήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση, την αξιολόγηση της εξοικονόμησης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις παρεμβάσεις και, τέλος, την προετοιμασία των φακέλων αδειοδότησης. Οι εν λόγω παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες στοχεύουν στη συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα για την εξασφάλιση των χρημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση έργων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίριά του.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Δήμος Πλατανιά
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις
Μενού