Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ενεργειακά Θέματα στον Δήμο Χανίων Κρήτης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών για θέματα ηλεκτρικής διασύνδεσης και ενεργειακού συμψηφισμού κτηρίων του Δήμου Χανίων με τον ΔΕΔΔΗΕ (net metering). Η εταιρεία ανέλαβε τον ρόλο Τεχνικού Συμβούλου για ενεργειακά θέματα, μέσω της υποστήριξης στην προετοιμασία προτάσεων χρηματοδότησης με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δήμου Χανίων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε δημοτικές εγκαταστάσεις με χρήση φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού. Πιο αναλυτικά, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την καταγραφή των περιπτώσεων εξέτασης και τη συλλογή στοιχείων καταναλώσεων, την καταγραφή των δυνατοτήτων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων με ενεργειακό συμψηφισμό και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό, την κατάρτιση Master Plan – Χρηματοδοτικού Μοντέλου βάσει των παραπάνω δεδομένων, και, τέλος, την αξιολόγηση της εξοικονόμησης των ανθρακικών εκπομπών για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, καθώς και την προετοιμασία των φακέλων αιτήσεων προς τον ΔΕΔΔΗΕ.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Δήμος Χανίων Κρήτης
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Ηλεκτρική διασύνδεση και ενεργειακός συμψηφισμό κτηρίων
Μενού