Μετεγκατάσταση Φ/Β Συστήματος για την LAMDA HELLIX A.E.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την LAMDA HELLIX A.E. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για τη μετεγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 100 kWp από υφιστάμενο κτίριο της εταιρίας σε νέα τοποθεσία. Πιο συγκεκριμένα, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε τη διαδικασία αδειοδότησης της μετεγκατάστασης του έργου, τροποποιώντας τις υφιστάμενες συμβάσεις καθώς και προβαίνοντας στην εκ νέου απαιτούμενη αδειοδότηση της θέσης εγκατάστασης. Ανέλαβε, επίσης, τις εργασίες μετεγκατάστασης του έργου τηρώντας τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 62446 και ΕΛΟΤ HD 384, που αφορούν σε απαιτήσεις για τα έγγραφα τεκμηρίωσης, στις δοκιμές, στη θέση σε λειτουργία, στην επιθεώρηση και στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του έργου. Επιπλέον, εγκατέστησε στη νέα θέση σύστημα γείωσης σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1197 και IEC EN 62305-2.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Ισχύς 100 kWp
  • LAMDA HELLIX Α.Ε
  • Μετεγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος
Μενού