Συμμετοχή στην Εταιρία Smart Agro Hub A.E.

Συμμετοχή στην Εταιρία Smart Agro Hub A.E.

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. υπέγραψε τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της πρόσφατα συσταθείσας εταιρείας Smart Agro Hub Α.Ε., σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και με άλλες αναγνωρισμένες εταιρίες εξειδικευμένες στον πρωτογενή τομέα και σε τεχνολογίες αιχμής. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συμμετέχει, μέσω εκπροσώπου της, και στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Στη Smart Agro Hub ΑΕ συμπράττουν εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., που από κοινού υπέβαλαν πρόταση στο πρόγραμμα “ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), η οποία και εγκρίθηκε. Για τη νέα εταιρεία, που εντάχθηκε στην πράξη “Κέντρο ικανοτήτων, εξειδίκευσης και καινοτομίας στην ευφυή γεωργία και τις νέες τεχνολογίες”, επιτεύχθηκε χρηματοδότηση που υπερβαίνει το 1.000.000 €, ενώ η πράξη συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο σκοπός του νέου αυτού φορέα αφορά στη δημιουργία ενός κέντρου ικανοτήτων (Competence Centre) στο πεδίο των νέων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα. Επιπλέον, η εταιρία θα λειτουργήσει ως χώρος δοκιμής, αξιολόγησης και βελτίωσης σχετικών τεχνολογιών από εταιρίες του αγροδιατροφικού τομέα και συναφών με τις έξυπνες τεχνολογίες εταιρίες (Living Lab). Θα αναλάβει, επίσης, την ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογιών σχετικά με τις έξυπνες τεχνολογίες στον αγροτικό τομέα, καθώς και την ανάπτυξη και διατήρηση ενός υψηλής εξειδίκευσης προσωπικού, μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και εμπειρίας. Συγχρόνως, θα αναλάβει την προσφορά συμβουλευτικής, καθοδήγησης και εκπαίδευσης σε άλλες εταιρίες με εξειδίκευση στον πρωτογενή τομέα, ενώ θα λειτουργήσει ως σημείο επαφής και αντιπροσώπευσης των εταιρειών σε συναντήσεις μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων φορέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η εταιρεία Smart Agro Hub Α.Ε. επιδιώκει να ηγηθεί των εξελίξεων στον τομέα της ευφυούς γεωργίας και των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με αυτή. Η δημιουργία της πρόκειται για σημαντικό εγχείρημα στην Ελλάδα, καθώς αποτελεί την πρώτη σύμπραξη Πανεπιστημίου με ιδιωτικες εταιρείες για τη δημιουργία ενός Κέντρου Ικανοτήτων. Μέσω της συμμετοχής της στην παραπάνω σύμπραξη, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. διευρύνει τη δραστηριότητά της στη χρήση των νέων ενεργειακών τεχνολογιών και εφαρμογών στον αγροτικό τομέα.

 

Διαβάστε επίσης

Μενού