Προμήθεια Φωτιστικών LED και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Τηλεδιαχείρισης Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Ηγουμενίτσας

Προμήθεια Φωτιστικών LED και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Τηλεδιαχείρισης Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Ηγουμενίτσας

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας πραγματοποίησε ανοικτό, διεθνή, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια Φωτιστικών LED και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Τηλεδιαχείρισης Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επιλέχθηκε για αυτό το σκοπό, καθώς παρουσίασε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ως εκ τούτου, υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με τον Δήμο Ηγουμενίτσας στις 8 Ιανουαρίου 2021. Η σύμβαση εντάσσεται στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020 [«Cooperation Programme Interreg V/A Greece – Italy (EL-IT) 2014 – 2020»] και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ), από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και από τον Δήμο Ηγουμενίτσας.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η εταιρεία ανέλαβε την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ηγουμενίτσας με την προμήθεια και εγκατάσταση ενός κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού και 230 φωτιστικών σωμάτων με τεχνολογία LED – ελεγκτή φωτιστικού για το σύστημα τηλεδιαχείρισης. Όλα τα φωτιστικά σώματα τοποθετήθηκαν σε υφιστάμενους ιστούς, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για τα ηλεκτρικά δίκτυα. Συγκεκριμένα, τα 113 από αυτά διαθέτουν βραχίονα και είναι κατάλληλα για οδοφωτισμό, τα 105 είναι κρεμαστού τύπου, κατάλληλα για αστικούς δρόμους, και τα 12 είναι τύπου κορυφής, κατάλληλα για πλατείες και πεζόδρομους. Τα φωτιστικά σώματα τοποθετήθηκαν στον παραλιακό άξονα, σε εσωτερικές οδούς και στην κεντρική παιδική χαρά του Δήμου. Όσον αφορά στο σύστημα τηλεδιαχείρισης, η λειτουργία του πραγματοποιήθηκε μέσω κατάλληλου Λογισμικού Διαχείρισης, εξασφαλίζοντας την ασύρματη διαχείριση και επικοινωνία τόσο των ελεγκτών των φωτιστικών, που είναι τοποθετημένοι εντός των φωτιστικών μονάδων, όσο και των ελεγκτών περιοχής-τοπικών κόμβων επικοινωνίας (Gateway), που εγκαθίστανται πλησίον των pillar των δικτύων ηλεκτροφωτισμού. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την συναρμολόγηση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμαστική λειτουργία και παράδοση του συστήματος σε πλήρη λειτουργία, καθώς και όλα τα υλικά που απαιτήθηκαν για την σωστή εκτέλεση των εργασιών και λειτουργία του συστήματος. Ανέλαβε, επίσης, την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου ως προς τις λειτουργίες του συστήματος, την παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων που αφορούν στην εγκατάσταση και συντήρηση των φωτιστικών και στη χρήση του συστήματος τηλεδιαχείρισης, καθώς και στην επιδιόρθωση βλαβών για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την παραπάνω δραστηριότητα είναι πολλαπλά. Αφενός, αντικαταστάθηκαν τα παλαιά, ενεργοβόρα φωτιστικά συμβατικού τύπου με νέα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, τα οποία παρουσιάζουν χαμηλότερη κατανάλωση. Επίσης, με τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Τηλεδιαχείρισης Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού είναι δυνατή η απομακρυσμένη διαχείριση και εποπτεία της εγκατάστασης φωτισμού, η μέτρηση της καταναλισκόμενης ενέργειας, ο εντοπισμός βλαβών κ.ά. Τέλος, μπορεί να ρυθμιστεί το επίπεδο φωτεινότητας (Dimming) ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της περιοχής, επιτυγχάνοντας πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς αποφεύγεται ο υπερβολικός φωτισμός, όπου και όταν δεν χρειάζεται. Μέσω όλων των παραπάνω, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συνέβαλε στην κάλυψη των αναγκών εξοικονόμησης ενέργειας του Δήμου Ηγουμενίτσας, καθώς και στη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των αντίστοιχων δικτύων ηλεκτροφωτισμού.

Μενού