Προμήθεια και Συντήρηση ενός Ηλεκτρικού Λεωφορείου και ενός Σταθμού Φόρτισης στον Δήμο Πάφου

Προμήθεια και Συντήρηση ενός Ηλεκτρικού Λεωφορείου και ενός Σταθμού Φόρτισης στον Δήμο Πάφου

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, διεξήχθη Ανοικτός Διαγωνισμός, το έτος 2019, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια και συντήρηση ενός ηλεκτροκίνητου λεωφορείου, καθώς και για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Πάφου. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και Κύπρου. Η ΜES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. κατάφερε να επιλεγεί για τον παραπάνω σκοπό, βάσει κριτηρίων που αφορούν την πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά, και υπέγραψε την σχετική σύμβαση με τον Δήμο Πάφου στις 19 Δεκεμβρίου 2019.

Πιο συγκεκριμένα, ανέλαβε την προμήθεια ενός πλήρως ηλεκτρικού λεωφορείου, με χωρητικότητα τουλάχιστον 20 θέσεων, πρόσβαση και θέση για ΑΜΕΑ και θέση για μεταφορά ποδηλάτων, καθώς και τις υπηρεσίες συντήρησής του, προληπτικής ή διορθωτικής, για διάρκεια δύο ετών. Παράλληλα, ανέλαβε την εκπαίδευση οδηγών και τεχνικών του Δήμου για τη χρήση και τις παραμέτρους λειτουργίας του οχήματος, του οποίου την δοκιμαστική λειτουργία επίσης επιμελήθηκε. Επιπλέον, στη ΜES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ανατέθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και οι υπηρεσίες συντήρησής του για χρονικό διάστημα δύο ετών. Όσον αφορά τον σταθμό φόρτισης, που εγκαταστάθηκε σε πλήρη λειτουργική κατάσταση σε Δημόσιο χώρο στον Δήμο Πάφου, η εταιρία είχε την ευθύνη για την εκτέλεση όλων των ηλεκτρολογικών, οικοδομικών και τεχνικών εργασιών αναγκαίων για την εγκατάστασή του, καθώς και για την εκπόνηση των απαραίτητων ηλεκτρολογικών μελετών, ώστε να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, πάντα σε συνεργασία με τον Δήμο Πάφου, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. , μέσω της παραπάνω δραστηριότητας, συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τις μετακινήσεις, πραγματοποιώντας το όραμά της για ένα μέλλον στραμμένο στην καθαρή ενέργεια.

Μενού