Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην ΤΕΜΑΚ Α.Ε.

Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Φωτοβολταϊκού Συστήματος στην ΤΕΜΑΚ Α.Ε.

Στις 17 Μαΐου 2019 η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. υπέγραψε συμφωνητικό προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού με την ΤΕΜΑΚ Α.Ε. Ως εκ τούτου, η εταιρεία ανέλαβε τη μελέτη, την αδειοδότηση, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 67,275 kWp. Ο σταθμός λειτουργεί με χρήση του μηχανισμού net-metering και εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις της ΤΕΜΑΚ Α.Ε. Η κατασκευή του φωτοβολταϊκού σταθμού πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 62446, που αφορά στη σύνδεση του σταθμού στο ηλεκτρικό δίκτυο, και ΕΛΟΤ HD 384, που σχετίζεται με τις απαιτήσεις που οφείλουν να τηρούν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του σταθμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέσω της εν λόγω συνεργασίας, επιτεύχθηκε η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της εταιρίας ΤΕΜΑΚ Α.Ε., συμβάλλοντας στην στροφή σε ανανεώσιμες πηγές στην παραγωγή ενέργειας.

Μενού