Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Το 2020, ο Δήμος Θεσσαλονίκης διεξήγαγε Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων. Φορέας χρηματοδότησης της δραστηριότητας ήταν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ χρησιμοποιήθηκαν επίσης εθνικοί πόροι, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επιλέχθηκε για την προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων τετράκυκλων φορτηγών με ανατροπή και τεσσάρων ηλεκτροκίνητων τετράκυκλων φορτηγών με ανατροπή και πλυστικό, τα οποία προορίζονται για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιούλιο του 2021, η εταιρεία παρέδωσε επιτυχώς και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους της Σύμβασης με τον Δήμο Θεσσαλονίκης τα υπό προμήθεια οχήματα, τα οποία συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας ISO του κατασκευαστή και πληρούν όλους τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς όσον αφορά στην πρόληψη ατυχημάτων και στην προστασία των εργαζομένων. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε, επίσης, την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των οχημάτων για 24 μήνες, συμπεριλαμβανομένων και των συσσωρευτών τους. Πέρα των παραπάνω, η εταιρία ανέλαβε την εκπαίδευση του προσωπικού και των συντηρητών των τετράκυκλων, καθώς και την παράδοση όλων των συνοδών εντύπων.

Μέσω της παραπάνω δραστηριότητας, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συνέβαλε στην αύξηση του αριθμού των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στον Δήμο Θεσσαλονίκης, γεγονός που προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα στον Δήμο, με σημαντικότερο την ελάττωση των εκπομπών του σε διοξείδιο του άνθρακα. Είναι γεγονός ότι η ηλεκτροκίνηση θεωρείται και είναι το μέλλον στην κίνηση των οχημάτων και ιδίως αυτών που δραστηριοποιούνται στα κέντρα των πόλεων, καθώς τα ηλεκτροκίνητα οχήματα όχι μόνο παράγουν μηδενικούς ρύπους, αλλά προκαλούν επίσης λιγότερη ηχορύπανση σε σχέση με τα συμβατικά, ενώ συγχρόνως παρουσιάζουν χαμηλότερο κόστος συντήρησης.

Μενού