Παροχή Υπηρεσιών στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης για την Πραγματοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο.

Παροχή Υπηρεσιών στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης για την Πραγματοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2020, ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης υπέγραψε σύμβαση με τη MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.). Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο Ν.4710/2020 για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης και των υποδομών αυτής, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση. Προκειμένου εμπρόθεσμα και άρτια ο Δήμος να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές προτεραιότητες και ανάγκες που προέκυψαν, απαιτήθηκε η συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων με εμπειρία στο αντικείμενο της ηλεκτροκίνησης και της εκπόνησης σχεδίων δράσης.

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε τον συγκεκριμένο ρόλο, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ανέλαβε την υποστήριξη στην εκπόνηση του Σχεδίου, με το οποίο καθορίζεται η χωροθέτηση επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Αρχικά, η εταιρεία ασχολήθηκε με την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τη χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης, έπειτα με την επιλογή χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και τη δημιουργία σεναρίων ανάπτυξης ολοκληρωμένου δικτύου φόρτισης Η/Ο ενώ τέλος, παρέδωσε το σχετικό χρηματοδοτικό Μοντέλο – Master Plan καθώς και τη μέθοδο παρακολούθησης του Σ.Φ.Η.Ο.

Μερικά από τα οφέλη που προκύπτουν για το Δήμο από την παραπάνω δραστηριότητα είναι η πλήρης και αναλυτική αποτύπωση των θέσεων εγκατάστασης σταθμών φόρτισης και δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο, καθώς και η εκπόνηση Master Plan, έτσι ώστε ο Δήμος να είναι έτοιμος να υποβάλλει προτάσεις χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου δημιουργίας υποδομών φόρτισης. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί, ότι το σημαντικότερο όφελος παραμένει η στροφή του Δήμου στις καθαρές μεταφορές και η μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Διαβάστε επίσης

Μενού