Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον Δήμο Πλατανιά Κρήτης

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον Δήμο Πλατανιά Κρήτης

Ο Δήμος Πλατανιά Κρήτης υπέγραψε, στις 9 Αυγούστου του 2018, σύμβαση με την MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., που αφορά την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη διερεύνηση προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και τη μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα σε κτηριακές εγκαταστάσεις του Δήμου. Ο Δήμος αποτελεί έναν φορέα με δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και εκμετάλλευσης δυναμικού ΑΠΕ. Οι δυνατότητες αυτές, σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες βελτίωσης των εγκαταστάσεων από διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα, συνθέτουν μια από τις τρέχουσες αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου.

Προκειμένου εμπρόθεσμα και άρτια να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές του προτεραιότητες και ανάγκες, ζητήθηκε η συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων με εμπειρία στο αντικείμενο της εξοικονόμησης ενέργειας, των εφαρμοσμένων καθαρών τεχνολογιών, το θεσμικό πλαίσιο εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ, των πράσινων προμηθειών και της μείωσης του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα σε εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, με χρηματικούς πόρους του Δήμου, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την υποστήριξη στην προετοιμασία πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη” 2014-2020.

Πιο αναλυτικά, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, των οποίων ο ειδικός σκοπός είναι ο σχεδιασμός συγκεκριμένων προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος κτηριακών εγκαταστάσεων του Δήμου, με απώτερο στόχο τη χρηματοδότηση τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη”. Οι εν λόγω παρεχόμενες Υπηρεσίες Συμβούλων στοχεύουν στη συμμετοχή σε προγράμματα για την εξασφάλιση των χρημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση έργων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια του Δήμου Πλατανιά. Ως εκ τούτου, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την καταγραφή των κτηριακών εγκαταστάσεων και τη συλλογή στοιχείων κατανάλωσής τους, την καταγραφή των δυνατοτήτων επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την εκπόνηση αναλυτικού Master Plan-Χρηματοδοτικού Μοντέλου, στο οποίο εκτιμήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση, την αξιολόγηση της εξοικονόμησης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις παρεμβάσεις και, τέλος, την προετοιμασία των φακέλων αδειοδότησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την παραπάνω δραστηριότητα προκύπτουν πολλαπλά οφέλη για τον Δήμο Πλατανιά, που αφορούν, πέραν της πλήρους και αναλυτικής ενεργειακής αποτύπωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να είναι έτοιμος για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης, την εξοικονόμηση πόρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του καθώς και την ελάττωση του ανθρακικού του αποτυπώματος. Μέσω της παραπάνω συνεργασίας, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συμβάλει στην βελτίωση του ενεργειακού προφίλ του Δήμου, καθώς και στη δραστική μείωση των ανθρακικών εκπομπών.

Μενού