Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Το 2017, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) διεξήγαγε Συνοπτικό Διαγωνισμό με θέμα την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την υποστήριξη της υλοποίησης και της διάδοσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου “Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δεξαμενές Νερού Ο.Α.Κ. Α.Ε. & Αυτονόμηση Αντλιοστασίων Νερού”. Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. έχει εντάξει το αναφερόμενο έργο στο πρόγραμμα χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και συγκεκριμένα στη θεματική περιοχή «GR03 – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», ενώ το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν,Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας (2016ΣΑΕ 0618000-1). Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ επιλέχθηκε για τον παραπάνω σκοπό, καθώς παρουσίασε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, και υπέγραψε τη σχετική Σύμβαση με τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. στις 6 Απριλίου του 2017. Ως εκ τούτου, η εταιρία ανέλαβε την επιστημονική υποστήριξη του Ο.Α.Κ στην πραγματοποίηση δύο υποέργων: την προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, αυτόνομων αντλιών και μετρητικού εξοπλισμού σε δεξαμενή αντλιοστασίου νερού και την διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων της παραπάνω πράξης.

Όσον αφορά το πρώτο υποέργο, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την επιστημονική υποστήριξη στη διαχείριση του έργου, στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας για την επιστημονική παρακολούθησή του, στις μετρήσεις και τον έλεγχο της μελέτης κατασκευής και λειτουργίας του έργου, καθώς και στην επίβλεψη της κατασκευής του, αναλαμβάνοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως η μέτρηση υδραυλικών και ηλεκτρικών μεγεθών, ο έλεγχος της στατικής επάρκειας των δεξαμενών νερού, η διεξαγωγή προσομοιώσεων, η έκθεση, καταγραφή και εκτίμηση πριν και μετά την υλοποίηση του έργου. Σχετικά με το δεύτερο υποέργο, η εταιρεία ανέλαβε τη διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων της πράξης, μέσω ενός σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει μία ημερίδα διάδοσης των αποτελεσμάτων, ενημερωτικά φυλλάδια, παραγωγή υλικού για ΑμΕΑ, δελτία τύπου, ενημερωτικό stand, επικαιροποίηση της σχετικής ιστοσελίδας, δημιουργία διαφημιστικού video, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ατόμων σχετικά με τη σκοπιμότητα και τα οφέλη της πράξης.

Με αυτόν τον τρόπο, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συνέβαλε την ενεργειακή αναβάθμιση της Κρήτης και τη στροφή στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που θα επιφέρει σημαντικά οικονομικά και οικολογικά αποτελέσματα.

Μενού