Μετεγκατάσταση Φ/Β Συστήματος για την LAMDA HELLIX A.E.

Μετεγκατάσταση Φ/Β Συστήματος για την LAMDA HELLIX A.E.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με την LAMDA HELLIX A.E. σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για τη μετεγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 100 kWp από υφιστάμενο κτήριο της εταιρίας σε νέα τοποθεσία. Πιο συγκεκριμένα, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε τη διαδικασία αδειοδότησης της μετεγκατάστασης του έργου, τροποποιώντας τις υφιστάμενες συμβάσεις καθώς και προβαίνοντας στην εκ νέου απαιτούμενη αδειοδότηση της θέσης εγκατάστασης. Ανέλαβε, επίσης, τις εργασίες μετεγκατάστασης του έργου τηρώντας τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 62446 και ΕΛΟΤ HD 384, που αφορούν σε απαιτήσεις για τα έγγραφα τεκμηρίωσης, στις δοκιμές, στη θέση σε λειτουργία, στην επιθεώρηση και στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του έργου. Επιπλέον, εγκατέστησε στη νέα θέση σύστημα γείωσης σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1197 και IEC EN 62305-2.

H LAMDA HELLIX Α.Ε. αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους υπηρεσιών data center στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό πυλώνα των προσπαθειών της και καθημερινή της πρακτική, τόσο στις λειτουργίες της όσο και στις υπηρεσίες που προσφέρει. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μέσω της παραπάνω συνεργασίας, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συνέβαλε στον κοινό στόχο για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας.

Μενού