Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών Συνολικής Ισχύος 1 MW στις Θέσεις ΚΑΤΣΙΚΑΝΙΑ και ΝΤΟΥΡΑ για την ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.Ε.

Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών Συνολικής Ισχύος 1 MW στις Θέσεις ΚΑΤΣΙΚΑΝΙΑ και ΝΤΟΥΡΑ για την ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.Ε.

Στις 18 Ιανουαρίου 2021, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. υπέγραψε Σύμβαση με την ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Π.Ε. για την κατασκευή Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΒΣ) συνολικής ισχύος 1 MW στις θέσεις “Κατσικάνια” και “Ντούρα”, στον Δήμο Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Ως εκ τούτου, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ανέλαβε την ανάπτυξη, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των δύο Φωτοβολταϊκών Σταθμών ισχύος 499,2 kWp έκαστος, καθώς και όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες προκειμένου οι Σταθμοί να είναι έτοιμοι να τεθούν σε παραγωγική λειτουργία για λογαριασμό της ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ Ε.ΚΟΙΝ. Π.Ε. Στην κατασκευή του κάθε Σταθμού χρησιμοποιήθηκαν 934 Φ/Β πλαίσια της κορυφαίας εταιρίας JA SOLAR, συγκεκριμένα τύπου JAM-72S30-MR SERIES και ισχύος 535Wp, 2 αντιστροφείς HUAWEI SUN 2000 185kVA KTL και ένας HUAWEI SUN 2000 105kVA KTL, ένας Υποσταθμός Μέσης Τάσης καθώς και όλα τα απαραίτητα συστήματα γείωσης,αντικεραυνικής προστασίας και προστασίας από υπερτάσεις. Επιπλέον, για την εγγύηση της ασφάλειας των Σταθμών εγκαταστάθηκε περίφραξη συρματοπλέγματος και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV).

Η παρακολούθηση των ηλεκτρικών μεγεθών των Σταθμών πραγματοποιείται μέσω Συστήματος Ελέγχου και Εποπτείας που επικοινωνεί με τους αντιστροφείς, ενώ η επίβλεψη της λειτουργίας τους επιτυγχάνεται μέσω συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται η έκδοση PLC του SMART LOGGER, προσφέροντας απρόσκοπτη μετάδοση δεδομένων μέσω των καλωδίων ισχύος. Επίσης, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ανέλαβε τις ανάλογες εγγυήσεις λειτουργίας των έργων και παρέδωσε τα σχετικά σχέδια και εγχειρίδια λειτουργίας τους.

Στις 5 Αυγούστου 2021, πραγματοποιήθηκε τεχνικός έλεγχος στους Σταθμούς και διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των εργασιών για την υλοποίηση των έργων διεξήχθη επιτυχώς και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ Ε.ΚΟΙΝ. Π.Ε. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανατεθείσες εργασίες εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή πρότυπα (ΕΛΟΤ, IEC). Πλέον, οι Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί ενεργοποιήθηκαν και συνδέθηκαν επιτυχώς με το δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, εκκινώντας την περίοδο “Δοκιμαστικής Λειτουργίας” τους.

Διαβάστε επίσης

Μενού