• Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για Ιδιωτικούς ή Δημόσιους φορείς.
  • Καταρτισμός του πλήρους φακέλου που απαιτείται για την εξασφάλιση άδειας λειτουργία.
  • Σχεδιασμός, μελέτη και πλήρης αδειοδότηση των έργων.
  • Εύρεση και αξιολόγηση του χώρου εγκατάστασης.
  • Επιλογή, κατασκευή και εγκατάσταση του κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Μελέτη απόδοσης έργων.
  • Προσομοίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς εγκαταστάσεων παραγωγής ή κατανάλωσης ενέργειας.
  • Έρευνα και ανάλυση αγοράς. Χρηματοδότηση έργων σε συνεργασία με κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
  • Μελέτες βιωσιμότητας.
Μενού