• Ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές & ενεργειακές μελέτες.
  • Μελέτες ΑΠΕ.
  • Ενεργειακοί έλεγχοι και πιστοποιητικά.
  • Σχεδιασμός & προγραμματισμός BMS.
  • Μελέτες δικτύου και υποσταθμών.
  • Λεπτομερή έγγραφα σχεδιασμού συστήματος και τεχνικές προδιαγραφές.
Μενού