• Συνολική παρακολούθηση κάθε σταδίου του έργου.
  • Λεπτομερής τεκμηρίωση ολόκληρου του έργου για την εξασφάλιση της επίτευξης του στόχου & της επιτυχίας του.
  • Συνεχής αναθεώρηση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του έργου με έμφαση στις αλλαγές των τιμών, στις καθυστερήσεις κτλ.
  • Συντήρηση του έργου.
Μενού