Προμήθεια και Συντήρηση ενός Ηλεκτρικού Λεωφορείου και ενός Σταθμού Φόρτισης στον Δήμο Πάφου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την προμήθεια ενός πλήρως ηλεκτρικού λεωφορείου, με χωρητικότητα τουλάχιστον 20 θέσεων, πρόσβαση και θέση για ΑΜΕΑ και θέση για μεταφορά ποδηλάτων, καθώς και τις υπηρεσίες συντήρησής του, προληπτικής ή διορθωτικής, για διάρκεια δύο ετών. Παράλληλα, ανέλαβε την εκπαίδευση οδηγών και τεχνικών του Δήμου για τη χρήση και τις παραμέτρους λειτουργίας του οχήματος, του οποίου την δοκιμαστική λειτουργία επίσης επιμελήθηκε. Επιπλέον, στη ΜES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανατέθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού ταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και οι υπηρεσίες συντήρησής του για χρονικό διάστημα δύο ετών. Όσον αφορά τον σταθμό φόρτισης, που εγκαταστάθηκε σε πλήρη λειτουργική κατάσταση σε Δημόσιο χώρο στον Δήμο Πάφου, η εταιρεία είχε την ευθύνη για την εκτέλεση όλων των ηλεκτρολογικών, οικοδομικών και τεχνικών εργασιών αναγκαίων για την εγκατάστασή του, καθώς και για την εκπόνηση των απαραίτητων ηλεκτρολογικών μελετών, ώστε να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • 1 ηλεκτρικό λεωφορείο
  • 1 σταθμός φόρτισης
  • Δήμος Πάφου, Κύπρος
Μενού