Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την υποστήριξη της υλοποίησης και της διάδοσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου “Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Δεξαμενές Νερού Ο.Α.Κ. Α.Ε. & Αυτονόμηση Αντλιοστασίων Νερού”. Πιο αναλυτικά, η εταιρεία ανέλαβε την επιστημονική υποστήριξη του Ο.Α.Κ στην πραγματοποίηση δύο υποέργων: την προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, αυτόνομων αντλιών και μετρητικού εξοπλισμού σε δεξαμενή αντλιοστασίου νερού και την διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων της παραπάνω πράξης. Όσον αφορά το πρώτο υποέργο, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την επιστημονική υποστήριξη στη διαχείριση του έργου, στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας για την επιστημονική παρακολούθησή του, στις μετρήσεις και τον έλεγχο της μελέτης κατασκευής και λειτουργίας του έργου, καθώς και στην επίβλεψη της κατασκευής του, αναλαμβάνοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως η μέτρηση υδραυλικών και ηλεκτρικών μεγεθών, ο έλεγχος της στατικής επάρκειας των δεξαμενών νερού, η διεξαγωγή προσομοιώσεων, η έκθεση, καταγραφή και εκτίμηση πριν και μετά την υλοποίηση του έργου.

Σχετικά με το δεύτερο υποέργο, η εταιρεία ανέλαβε τη διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων της πράξης, μέσω ενός σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει μία ημερίδα διάδοσης των αποτελεσμάτων, ενημερωτικά φυλλάδια, παραγωγή υλικού για ΑμΕΑ, δελτία τύπου, ενημερωτικό stand, επικαιροποίηση της σχετικής ιστοσελίδας, δημιουργία διαφημιστικού video, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ατόμων σχετικά με τη σκοπιμότητα και τα οφέλη της πράξης.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΟΥ

  • Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)
  • Φ/Β συστήματα, αυτόνομες αντλίες και μετρητικοί εξοπλισμοί
  • Διάδοση των αποτελεσμάτων της παραπάνω πράξης
Μενού