Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων και Σταθμού Φόρτισης στον Δήμο Χανίων

Προμήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων και Σταθμού Φόρτισης στον Δήμο Χανίων

Τον Ιούλιο του 2019 διεξήχθη Ανοικτός Διαγωνισμός για την υπογραφή σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια ενός ηλεκτρικού μίνι λεωφορείου, τριών ηλεκτρικών δικύκλων και ενός σταθμού φόρτισης στον Δήμο Χανίων. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. επιλέχθηκε για τον συγκεκριμένο σκοπό, καθώς διέθετε την πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά, και υπέγραψε την ανωτέρω σύμβαση με τον Δήμο Χανίων στις 13 Μαρτίου του 2020. Η σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων – Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με ακρωνύμιο «ECORouTs», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG VA Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και χρηματοδοτήθηκε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), της Ελλάδας (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), και του Δήμου Χανίων.

Πιο αναλυτικά, στην Σύμβαση περιλαμβάνονται τέσσερα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα, ένα μίνι λεωφορείο με δυνατότητα για μεταφορά ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και τρία δίκυκλα, με συσσωρευτές (Battery Electric Vehicles – BEV) που προσφέρουν αυτονομία για 100km/φόρτιση, των οποίων η κίνηση παρέχεται αποκλειστικά από ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται σε συσσωρευτές βαθειάς φόρτισης / εκφόρτισης τεχνολογίας Λιθίου με σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EMS).

Η Σύμβαση περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού φόρτισης, που είναι συμβατός με τα υπό προμήθεια οχήματα, σε επιλεγμένο και κατάλληλο σημείο των δημοτικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, επειδή τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά οδήγησης και τρόπο συντήρησης σε σχέση με τα συμβατικά, η εταιρία ανέλαβε την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Χανίων, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Δήμου. Τέλος, καλό θα ήταν να τονιστεί ότι η παραπάνω δραστηριότητα, πέρα από την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου Χανίων σε οχήματα, αποσκοπεί στην παρότρυνση των πολιτών στη χρήση οχημάτων χαμηλών ή μηδενικών ρύπων, συμβάλλοντας έτσι στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προέρχεται από τις δημόσιες μεταφορές.

Διαβάστε επίσης

Μενού