Προμήθεια Ηλεκτρικών Λεωφορείων και Σταθμών Φόρτισης στον Δήμο Ηρακλείου

Προμήθεια Ηλεκτρικών Λεωφορείων και Σταθμών Φόρτισης στον Δήμο Ηρακλείου

Τον Μάρτιο του 2019, διεξήχθη διαγωνισμός με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την προμήθεια δύο ηλεκτροκίνητων λεωφορείων αστικού τύπου με τον συνοδό εξοπλισμό σταθμών φόρτισης και την εγκατάστασή του. Η Σύμβαση αφορά τον Δήμο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της “Καινοτομίας Οχήματα Μηδενικών Ρύπων”, που εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων – Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές”, με ακρωνύμιο ‘ECOROUTs’, του Προγράμματος Συνεργασίας “INTERREG V-Α Ελλάδα-Κύπρος 2014-20200”. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), από εθνικούς πόρους της Ελλάδας (ΠΔΕ) και της Κύπρου και από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. επιλέχθηκε για τον εν λόγω σκοπό, καθώς παρουσίασε την πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά, και υπέγραψε τη Σύμβαση στις 15 Οκτωβρίου 2019. Ως εκ τούτου, ανέλαβε την προμήθεια δύο ηλεκτροκίνητων λεωφορείων χωρητικότητας τουλάχιστον 30 ατόμων το καθένα, με πρόσβαση και θέση για ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Τα λεωφορεία διαθέτουν αυτονομία 120km, ικανότητα πλήρους φόρτισης σε λιγότερο από 8 ώρες, εύκολο τρόπο αντικατάστασης μπαταρίας μεταξύ βάρδιας (Quick Fit Battery System), ηλεκτρονικό σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την διάρκεια φρεναρίσματος και επιβράδυνσης του οχήματος, καθώς και ενσωματωμένο φορτιστή (“on-board charger”).

Επιπλέον, τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία παράγουν μηδενικούς ρύπους, είναι μικρού μεγέθους αλλά και επαρκούς χωρητικότητας, έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των επισκεπτών και των κατοίκων του Δήμου Ηρακλείου, σε συγκεκριμένες περιοχές με αξιοθέατα, όπως το ιστορικό κέντρο της πόλης. Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ανέλαβε, επίσης, την προμήθεια και εγκατάσταση δύο σταθμών για τη φόρτιση των ανωτέρω οχημάτων. H διαδρομή και η χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης επιλέχθηκαν με γνώμονα τον σεβασμό προς το περιβάλλον, καθώς και βάσει της βέλτιστης διαδρομής των λεωφορείων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο αναγκαίος χρόνος για τη φόρτισή τους.

Επιπλέον, επειδή τα ηλεκτρικά λεωφορεία διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά οδήγησης και τρόπο συντήρησης σε σχέση με τα συμβατικά, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. ανέλαβε την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Ηρακλείου στις εγκαταστάσεις του Αμαξοστασίου του Δήμου, με σκοπό την βελτιστοποίηση της απόδοσης των λεωφορείων βάσει των ειδικών τους χαρακτηριστικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία διαθέτουν πολλαπλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα συμβατικά, όπως το γεγονός ότι παρουσιάζουν οικονομικότερη και ευκολότερη συντήρηση και επιδιόρθωση, ελαττωμένη επικινδυνότητα ανάφλεξης, καθώς δε χρησιμοποιούν καύσιμα, και μικρότερη εκπομπή θορύβου. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά τους, όμως, παραμένει η μηδενική παραγωγή καυσαερίων. Έτσι, μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E. συμβάλλει στην ικανοποίηση της ανάγκης, τόσο του τοπικού πληθυσμού όσο και των επισκεπτών, για μετακίνηση χωρίς παράλληλη επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος.

Μενού