ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στοχεύει στην κατάκτηση σημαντικού ρόλου σε Ερευνητικά Προγράμματα, συμμετέχοντας σε Επιστημονικά Προγράμματα και Δραστηριότητες σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα Ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η στρατηγική της εταιρείας στοχεύει στην επίτευξη υγιών, αξιόπιστων και καρποφόρων συνεργασιών με ερευνητικούς οργανισμούς, που οδηγούν σε ανάπτυξη και κοινωνικά οφέλη.

Μενού